Mhp'deki Olağanüstü Kurultay Süreci

Olağanüstü kurultay kararı veren Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin gerekçesi açıklandı (1)- Kararda, olağanüstü kurultay talebinde bulunan partililerin, sulh hukuk mahkemesine başvurusunu engelleyen açık bir anayasa ve kanun hükmünün olmadığı bildirildi-

Mhp'deki Olağanüstü Kurultay Süreci
A+ A-

ANKARA (AA) - MHP'li muhaliflerin olağanüstü kongre talebiyle açtığı ve Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilen davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Gerekçeli kararda, açılan dava sonrası mahkeme tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından MHP'ye ait büyük kongre delege listesi istendiği, olağanüstü kongre talebinde bulunan 531 kişinin başvurusunun istenilen nitelikte olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Siyasi Partiler Kanunu, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun'un ilgili maddeleri gereğince bu davada Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olması nedeniyle davalı tarafın, yargı yolunun farklılığına yönelik talebinin reddine karar verildiği aktarılan gerekçeli kararda, Medeni Kanun'un 75. maddesinde; "Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır" hükmünü içerdiğine işaret edildi.

Bu hüküm doğrultusunda yeterli sayıda üyenin yazılı başvurusuna rağmen parti yönetimince olağanüstü kongre çağrısının yerine getirilmemesi durumunda talepte bulunan üyelerin iki seçeneğinin bulunduğu belirtilen kararda, Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesi kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ihtar müessesesinin işlemesi talep edilerek parti yönetimince olağanüstü kongre yapılmasını talep yoluna gidilebileceği anlatıldı. İkinci olarak da söz konusu kişilerin, Medeni Kanun'un 75/3. maddesi gereğince sulh hukuk mahkemesine başvurarak genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak üzere 3 üye görevlendirilmesini talep edebilme hakkına sahip oldukları vurgulandı.

Kararda; sulh hukuk mahkemesine başvuruyu engelleyen açık bir hüküm bulunmadığı, ayrıca MHP tüzüğünün 63/3. maddesinde de büyük kongre delegelerinin 1/5'inin imzası ile noterden yazılı talepleri üzerine olağanüstü büyük kongre yapılmak üzere çağrı yapılabileceği hükmü bulunduğu belirtildi.

Bu madde doğrultusunda olağanüstü kurultay talebinde bulunan parti üyelerinin, sulh hukuk mahkemesine başvurusunu engelleyen açık bir Anayasa ve kanun hükmü bulunmadığına işaret edilen kararda, Siyasi Partiler Kanunu'nun 29. maddesinin de, "1630 sayılı Dernekler Kanunu'nun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri ile siyasi partilerin her kademedeki kongreleri için de uygulanır" hükmü içerdiği bildirildi.

Kararda; "Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde Medeni Kanun'un 75. maddesinde yer alan sulh hukuk mahkemesince olağanüstü toplantı için çağrı heyeti görevlendirilmesine dair hüküm, siyasi partiler kongrelerinde özel hukukun uygulanacağı bir durum olarak belirlenmiş olup, adli yargıya özellikle atıf yapılarak bu durum tespit edilmiş olduğundan, aksi bir Anayasa ve kanun metnine rastlanılmadığı anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi.

Yargıtay içtihatlarına da yer verilen kararda "Türk Medeni Kanunu'nun 75. maddesi gereğince Çağrı Heyeti görevlendirilmesinde sulh hukuk mahkemelerinin görevli olduğu, yerleşmiş içtihatlarla kabul edilmiştir" tespiti yapıldı.

(Sürecek)