İstifası istenen başkanlar hakkında AK Parti'den açıklama
Erdoğan: ''Bir gece ansızın vurabiliriz...''
Adalet Bakanı'ndan çarpıcı sözler !

Cumhuriyet tarihinin en büyük davası yolda

FE­TÖ/PDY’­nin fi­nans kay­nak­la­rı­na yö­ne­lik dü­zen­lenen son ope­ras­yo­nun önü­müz­de­ki gün­ler­de Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük da­va­sı­na dö­nüş­me­si bek­le­ni­yor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük davası yolda
A+ A-

Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu­’nun (BDDK) ha­zır­la­dı­ğı ra­por doğ­rul­tu­sun­da Bank As­ya üze­rin­den, ör­gü­te, “him­me­t” adı al­tın­da mad­di des­tek sağ­la­yan 13 bin 600 ki­şi hak­kın­da da so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı. İlk etap­ta, bin 854 şüp­he­li­nin gö­zal­tı­na alı­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Ope­ras­yo­na dö­nü­şen so­ruş­tur­ma, 2014 yı­lın­da, baş­la­dı. Ör­güt­te imam­lık yap­tı­ğı­nı iti­raf eden Ha­kan Z. ad­lı işa­da­mı, Ana­do­lu Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na şi­ka­yet­te bu­lu­na­rak 1 mil­yon li­ra­sı­nın gasp edil­di­ği­ni be­lirt­ti. İş­te bu şi­kâ­ye­tin ar­dın­dan ha­re­ke­te ge­çen BDDK mü­fet­tiş­le­ri ve İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’ne (İEM) bağ­lı Ma­li Şu­be Mü­dür­lü­ğü (İMP) ekip­le­ri, “Ce­ma­at’­in ban­ka­sı­” ola­rak bi­li­nen Bank As­ya­’nın he­sap­la­rı­nı in­ce­le­me­ye al­dı. Yak­la­şık 2 yıl bo­yun­ca ti­tiz ve ko­or­di­ne­li ça­lış­ma yü­rü­ten gö­rev­li­ler, ce­ma­at’e pa­ra akı­şı­nı net bir şekilde be­lir­le­di. 2004-2015 yıl­la­rı ara­sın­da ‘him­met’ top­la­dı­ğı be­lir­le­nen 38 söz­de imam ve ör­gü­tün kad­ro­lu 19 işa­da­mı ile mad­di des­tek sağ­la­yan 47 işa­da­mı isim isim be­lir­len­di.