Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Uzaktan tedavi ve muayene

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Uzaktan tedavi ve muayene
Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı 'uzaktan sağlık hizmeti' yönetmeliğine göre; isteyen vatandaş uzaktan muayene olabilecek, gözlem ve takibi yapılabilecek. E-reçete, e-rapor yazılabilecek, psikososyal destek alabilecek.

Sağlık Bakanlığı, “Uzaktan Hizmetlerin Sunumu Hakkında Yönetmelik” yayımladı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğin amacı, sağlık hizmetinin mekandan ve coğrafyadan bağımsız olarak teknolojiye dayanılarak sunulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak vurgulandı.

Yönetmelikte, sağlık tesislerine izin verilmesi, uzaktan sağlık bilgi sisteminin geliştirilmesi, tescil edilmesi ve sağlık tesislerinin bu kapsamda denetlenmesine ilişkin düzenlemelerin yapılmasını hedeflendiği de belirlendi.

"SAĞLIK HİZMETİ TALEP EDEN KİŞİYE UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ"

Yönetmelikte, “Uzaktan sağlık hizmeti” şöyle tanımlandı:

"Bu yönetmelik hükümlerine göre faaliyet izni almış olan sağlık tesislerinde, sağlık meslek mensubunun, sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık bilgi sistemi üzerinden sunduğu sağlık hizmetini ifade eder."

Yönetmeliğin kapsamı ise şöyle:

"Bu Yönetmelik; uzaktan sağlık hizmeti sunan tüm sağlık tesislerini, uzaktan sağlık hizmeti sunumunda yer alan tüm sağlık meslek mensuplarını, uzaktan sağlık bilgi sistemi geliştiricilerini ve uzaktan sağlık hizmeti almak isteyen gerçek kişileri kapsar."

e-Reçete ve e-Rapor yazılabilecek

Yönetmelikte şu hizmetlerin uzaktan sunulabileceği kaydedildi:

UZAKTAN MUAYENE EDİLEBİLİR: Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilebilir; kişinin tıbbî gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilir, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilir; tıbbî danışmanlık verilebilir; konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilir. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir.

TEDAVİ VE İLAÇ YÖNETİMİ SAĞLANABİLİR: Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.

PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLEBİLİR: Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilir.

RİSKLİ VE YAŞLI KİŞİLERİN TAKİBİ: Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilir.

CERRAHİ OPERASYON: Teknolojik imkânların elvermesi ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması koşuluyla kişilere, Bakanlıkça belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.

SALGINDAN KORUMA İŞLEMLERİ: Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbî işlemler yürütülebilir.

SAĞLIK VERİLERİ ÖLÇÜLEBİLİR: Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbî cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilir ve takip edilebilir.

E-REÇETE, E-RAPOR: Hekim tarafından değerlendirilen kişiye, hekimince e-reçete ve e-rapor tanzim edilebilir.

BAKANLIK FAALİYET BELGESİ GEREKLİ

Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmetine ilişkin aynı branşta faaliyet izin belgesi sahibi olması koşuluyla bir başka sağlık tesisindeki sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık hizmeti sunabilir.

Uzaktan sağlık hizmeti sunmak isteyen sağlık tesisine gerekli şartları sağlaması hâlinde Bakanlıkça uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi verilecek. Faaliyet izni, sağlık tesisinin mevcut faaliyet izin belgesine işlenecek.

Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri için Bakanlık resen uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izni verebilir.

KİMLİK DOĞRULAMA

Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmeti sunumu kapsamında hizmet alan kişinin kimliğini doğrulamaya yönelik gerekli tedbirleri alacak. Sağlık tesisi tarafından ilaveten ikincil bir kimlik doğrulaması altyapısı veya aracı da kullanılabilcek.

Hasta veya sağlık meslek mensubu ile yapılan görüşmeyi görebilecek ve/veya duyabilecek üçüncü bir kişinin olması hâlinde sağlık meslek mensubu ve/veya sağlık hizmeti alan kişi, konu hakkında karşı tarafı bilgilendirmekle yükümlü olacak.

Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almış olan sağlık tesislerince, ilgili mevzuatı çerçevesinde uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uzaktan sağlık hizmeti verilebilecek.

YASAKLAR

-Bakanlıktan izin almadan uzaktan sağlık hizmeti sunulamayacak.

-Yetkili olmadığı bir alanda uzaktan sağlık hizmeti sunulamayacak.

-Sağlık tesisi, adına çalışma belgesi hekim aracılığıyla uzaktan sağlık hizmeti sunamayacak.

-Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından kaydedilmiş tıbbî cihazlardan başka bir tıbbî cihaz kullanımına izin verilemeyecek.

-Uzaktan sağlık bilgi sistemi, amacının dışında kullanılamayacak.

-Sağlık tesisi ve/veya sağlık meslek mensubu, randevu alacak kişiyi uzaktan sağlık hizmeti almaya zorlayacak şekilde davranamayacak.

-Sağlık hizmetinin uzaktan sunuluyor olması, sağlık hizmetinin niteliğinden ödün verme sebebi olarak kabul edilemeyecek.

-Uzaktan sağlık hizmeti sunumu esnasında elde edilen kişisel veriler, ilgili mevzuat haricinde işlenemeyecek.

6 AY UYUM SÜRESİ

Yönetmelik bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla uzaktan sağlık hizmeti sunmakta olan sağlık tesisleri, en geç altı ay içerisinde uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi almak zorunda olacak.