Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe...

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) kuruluş, işleyiş ve yürüteceği işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile ŞÖNİM'de çalışacak personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirliyor.

Merkezlerde verilecek hizmetlerde, temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun hizmet anlayışı esas alınacak.

Şiddetsiz yaşam hakkının korunması ve şiddetin önlenmesi odaklı yaklaşımın esas olacağı merkezlerde, hizmetler insan onuruna yaraşır bir şekilde verilecek. Şiddet mağdurunun ve beraberindeki çocukların kendilerini güvende hissetmesini sağlayacak biçimde hizmet sunumuna özen gösterilecek, şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların öncelikle güvenliklerinin sağlanması, ekonomik, hukuki, sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesi ve güçlendirilmesi esas olacak.

Hizmetlerin sunumunda kişiler arasında ayrımcılık yapılamayacak, ŞÖNİM'ler ilin mevcut koşulları ve bütçe imkanları değerlendirilerek, il merkezlerinde, tüm mağdurların kolaylıkla ulaşabileceği konumda, bağımsız hizmet binalarında veya mevcut hizmet binalarının içerisinde, Bakanlık onayı alınarak açılacak.

Kanuni hükümler saklı kalmak kaydıyla, şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar ile şiddet uygulayanların kişisel bilgileri gizli tutulacak.

Yapılacak işlemler hakkında başvuranın beyanı esas alınacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında genel hükümler doğrultusunda işlem yapılacak.

Hizmetlerin yürütülmesinde, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, gönüllü gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği yapılabilecek.

Şiddet mağduru ile şiddet uygulayana yönelik hizmetler farklı birimlerde ŞÖNİM koordinasyonunda yürütülecek.

Bağımsız hizmet binalarında veya mevcut hizmet binalarının içerisinde oluşturulacak olan ŞÖNİM'lerin belirtilen hizmetlerin sunulabileceği fiziki yapı ve donanımda olması gerekecek.

Şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak üzere, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.

Sunulacak hizmetlerden ev içi şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler yararlanacak.