Sigara filtresi üreten firmalar mercek altında

Sigara filtresi üreten firmalar mercek altında
Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, sigara filtresi üreticisi gerçek ve tüzel kişilerin, üretime ve ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli belgelerle birlikte bir ay içinde Bakanlığa başvurmaları gerekecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara filtresi üretimi yapan firmaların kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Sigara Filtresi Üreticilerinin Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğle sigara filtresi üretimi yapan firmaların kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenlemedeki hükümler, sigara veya makaron işi amacıyla üretim ve faaliyet uygunluk belgesi alan tesisler dışında, 4 Kasım 2020'den önce kurulan sigara filtresi üretimi faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri de kapsayacak.

Buna göre, sigara filtresi üreticisi gerçek ve tüzel kişilerin, üretim ve ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri için, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ana sözleşmesini, son 6 ay içinde ticaret veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi ile faaliyet özgeçmişini tanımlayan özel beyanını, yürürlükteki imar mevzuatı çerçevesinde alınan imar durumunu gösterir belgeyi, tesis vaziyet planını, makine teknik bilgi listesi ve yerleşim planını, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını, sanayi sicil belgesini alarak bir ay içinde Tarım ve Orman Bakanlığına başvurmaları gerekecek.

Başvurunun tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde görevlendirilen personel tarafından inceleme yapılacak. Bu sürede hazırlanan rapor, Bakanlığa sunulmasından itibaren 15 gün içinde karara bağlanacak. Uygun bulunan tesisler için sigara filtresi üretimi amacıyla üretim ve faaliyet uygunluk belgesi düzenlenecek.

Tebliğ kapsamında sigara filtresi üreten gerçek ve tüzel kişiler, ürünlerini, Bakanlıktan üretim ve faaliyet uygunluk belgesi almış makaron veya sigara üreticilerine doğrudan satabilecek, ihraç da edebilecek.

Sigara filtresi üreticisi gerçek ve tüzel kişilerce, ham madde stok hareketleri, üretim miktarları, satışlar ve iadeler, onaylı raporlar halinde Bakanlığa bildirilecek.

Ayrıca sigara filtresi üreticileri, ithal edilen, yurt içinden temini sağlanan, üretimde kullanılan, üretimde kullanılmaksızın başka bir yere sevki yapılan, imha edilen, bozulan ham maddeleri, üretilen, piyasaya arz edilen, piyasadan iade alınan, ihracı yapılan sigara filtrelerine ilişkin bilgileri kayıt altına alacak.

Sıkı denetim uygulanacak

Sigara filtresi sektöründe faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişileri, sigara filtresi üretimini, iç ve dış ticarete ilişkin tüm işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı denetleyecek.

Bakanlıkça istenen her türlü bilgi ve belgeler en geç 15 gün içinde verilecek, gerekli görülen tesisler talep edilen sürede denetime açılacak.

Bakanlıktan uygunluk belgesi almadan sigara filtresi üretip, satanlara Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında idari para cezası verilecek. İzinsiz tesis kurarak, sigara filtresi üreten fabrika işletenleri hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.