Uyum Paketi'nde flaş gelişme !

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı uyum paketinde ilk aşama tamamlandı.

Uyum Paketi'nde flaş gelişme !
A+ A-

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul edilmesinin ardından, anayasanın değişen maddelerine uyumlu olarak kanunlarda düzenlemelere gidilmesi için yapılan çalışmalar tamamlandı. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Başbakanlığa gönderilen ve Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tasarı taslağında ile Askeri Ceza Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Anayasa  Mahkemesi Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu,  Danıştay Kanunu ve Yargıtay Kanunu başta olmak üzere, 16 kanundaki 132 maddede değişiklik yapılması öngörülüyor. Taslağın, Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesinin ardından TBMM'ye sevk  edilmesi bekleniyor.

ASKERİ SUÇLARA SİVİL MAHKEMELERDE YARGILAMA

Taslağın yasalaşmasının sonra, askeri mahkemelerin kaldırılmasıyla  askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin düzenleme yapılacak. İlgili  kanunda "Askeri suçların soruşturması ve kovuşturmasında 4/12/2004 tarihli ve  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü yer alacak. Öte yandan, subay ve astsubayların şüpheli sıfatıyla ifadesi  Cumhuriyet savcısınca alınacak.  Askeri suçlara ilişkin dava ve işlere bakmak üzere, askeri birliklerin  konuşlu oldukları yer, coğrafi durum ile iş yoğunluğu göz önüne alınmak suretiyle  belirlenen il merkezi ve ilçelerde, Milli Savunma Bakanlığı ile Hakimler ve  Savcılar Kurulunun (HSK) görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca asliye veya ağır  ceza mahkemeleri kurulabilecek.

HSK DÜZENLEMESİ 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu'ndaki "Yüksek"  ifadesi çıkarılarak, kanunun adı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu olarak  değiştirilecek. HSYK'nın ismi de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olacak. İki daire halinde 13 üyeyle çalışacak HSK üyelerinin seçimine ilişkin  düzenleme  anayasaya uyumlu hale getirilecek.  Kurulun üç üyesi, birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı  gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları, bir üyesi,  birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş  idari yargı hakim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek. HSK'nın üç  üyesi Yargıtay, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi ise hakimlik mesleğine  alınmasına engel bir hali olmayan, yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında görev  yapan öğretim üyeleri ile meslekte fiilen 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından  Türkiye Büyük Millet Meclisince dört yıllığına seçilecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI YÜCE DİVAN'DA YARGILANACAK

 Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunda yapılan  değişiklikle Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılanacaklar arasına  Cumhurbaşkanı Yardımcıları da dahil ediliyor. Anayasa Mahkemesi'nin görevlerine ilişkin bölümde, "Cumhurbaşkanını,  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları,  Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay başkan ve üyelerini, başsavcılarını,  Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay başkan ve  üyelerini, Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarını  görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak" düzenlemesi  yapılacak. Kanunların iptaline yönelik Anayasa Mahkemesine dava açılmasında da  değişikliğe gidilecek. Böylece, cumhurbaşkanı ile beraber TBMM'de en fazla üyeye sahip iki  siyasi parti grubunun her biriyle TBMM'nin üye tam sayısının en az beşte bir  oranındaki üyeler iptal davası açabilecek. Uyum yasalarıyla, 353 sayılı Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama  Usulü Kanunu, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu, 1600 sayılı Askeri Yargıtay  Kanunu,  1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu yürürlükten kaldırılacak.

İPTAL DAVASINA YENİ DÜZENLEME

Kanunların iptali için Anayasa Mahkemesi'nde dava açabilecekler 'Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi'ne göre yeniden düzenlenirken iptal davasını Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra "Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubundan her biri" ile "Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri oranındaki üyeleri"ninin açabileceğine ilişkin düzenleme yapılıyor.

AA