Yargı Atatürk Orman Çiftliği'ndeki imara 2. kez ''dur'' dedi

Yargı Atatürk Orman Çiftliği'ndeki imara 2. kez ''dur'' dedi
Güncelleme:

Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği’ni (AOÇ) yapılaşmaya açan plan değişikliği hakkında ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi.

1’inci derece doğal ve tarihi SİT alanı olan AOÇ’nin askeri alan olarak yapılaşmaya açılması isteniyordu. Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, Etimesgut ilçesindeki tarımsal üretim alanı olan bu bölgeyle ilgili daha önce de yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı karara itiraz etmişti.

 İtiraz üzerine ek rapor isteyen mahkeme, bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Yerin neden seçildiği raporda yok

Diken’in ulaştığı mahkeme kararında şöyle dendi:

“Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Erler Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 3257 Ada, 5 numaralı parselin 250 bin m2’lik kısmına ilişkin 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı Nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin; 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında belirtilen kamuya kapalı pasif yeşil alan kullanımından -askeri alan- kullanım türüne dönüştürülmesinin üst ölçekli plana aykırı olduğu, ayrıca askeri kullanım alanına ilişkin bu yerin de neden seçildiğinin plan açıklama raporunda yer verilmediği gibi söz konusu planlama işleminin yürürlükte bulunan koruma mevzuatı hükümlerine uygun olmadığı hususları da göz önüne alındığında, tesis edilen plan değişikliği işlemlerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine ve ayrıca şehircilik ilke ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Telafisi güç zararlar doğuracak

Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı açık olduğundan,
işlemin yürürlüğünün durdurulması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi
güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin
durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren yedi (7) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde
itiraz yolu açık olmak üzere, 22/10/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”