Abonelik iptallerinde yaşanan sorunlar ve yasal haklarımız

Abonelik iptalleri sırasında yaşanan sorunları daha önce yazmıştım. Ancak, son günlerde aboneliklerle ilgili sıkça sorular yönetilmesi ve yıl sonu ile birlikte bazı abonelik sürelerinin sona erebilecek olması nedeniyle, bu konuyu yeniden yazmak istedim.

Her birimizin evinde elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, televizyon ve güvenlik sistemleri gibi değişik hizmetlere ilişkin çok sayıda abonelik bulunmaktadır. Genelde elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerimizde pek değişiklik yapmıyoruz. Ancak, başta internet ve telefon abonelikleri olmak üzere, tv ve diğer hizmetlere ilişkin aboneliklerde sık sık değişiklik yapabiliyoruz.

ABONE OLMAK KOLAY, İPTAL ETTİRMEK İSE EZİYET...

Son günlerde bizlere ulaşan çok sayıda tüketici hatta işyeri sahipleri, aboneliklerini iptal ettirmekte yaşadıkları sıkıntılardan, kendi bilgi ve iradeleri dışında uzatılan aboneliklerden, tahakkuk ettirilen faturalardan ve cihaz iadesi için verdikleri uğraşlardan ve karşılarında yetkili muhatap bulamamaktan şikâyetçi olmaktadır. Bizlere hizmet sunan sağlayıcılar, abone olurken gösterdikleri kolaylık ve ilgiyi, maalesef abone iptal ya da değişikliklerinde göstermiyorlar.

6502 SAYILI YASA NE DİYOR?

Yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince yayımlanan “Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği” hükümleri gereğince, “Tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşme” abonelik sözleşmesi olarak tanımlanmıştır.
Satın aldığımız elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, televizyon ve güvenlik sistemleri gibi çeşitli hizmetlerde, her birimiz bir abonelik sözleşmesinin tarafı olmaktayız. Söz konusu yönetmelikte, abonelik sözleşmelerinin şekli ve zorunlu içeriği belirlenmiş olup, aboneliklerin feshine ilişkin sahip olduğumuz haklarla ilgili ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.

ABONELİK FESHİNDE TÜKETİCİ HAKLARI

Aboneliklerin feshine ilişkin söz konusu yönetmeliğin 22. maddesinde tüketicilerimizi çok yakından ilgilendiren ve tüketiciler lehine önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Bunlar;

-Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

-Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde tüketici yine sözleşmeyi feshedebilir.

TAAHHÜTLÜ ABONELİKLER

Son dönemlerde neredeyse çok sayıda hizmet aboneliklerimizde taahhütlü (Belirli bir süre ile sağlayıcıdan hizmeti alma ve avantajlı fiyattan yararlanma) aboneliği tercih ediyoruz.

Aslında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinde “Taahhütlü Aboneliğe” ilişkin bir düzenleme olmamasına rağmen, yönetmelikte konuya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Uygulamada taahhütlü abonelikler, tüketiciler açısından en çok sorun yaşanan abonelik türlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle abonelik başlangıcında, abonelik türünün ve sunulan avantajlı fiyatın taahhütlü abonelik olduğunun belirtilmemesi ya da taahhütlü aboneliğin bilgi ve onay alınmaksızın tek taraflı olarak yeniden uzatılması, birçok mağduriyetlere ve sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.
Taahhütlü aboneliklerin feshine ilişkin olarak yönetmeliğin 16. maddesinde düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre taahhütlü aboneliklerde, tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması halinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınması zorunludur.

TÜKETİCİNİN YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ

Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkânsız olması durumunda, tüketici yukarıda belirtilen tutarları veya herhangi bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini hemen feshedebilir.

ABONELİK İPTALLERİ NASIL YAPILMALIDIR?

Öncelikle, bizlere hizmet sunan satıcı veya sağlayıcılar, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdürler. Taahhütlü aboneliklerde, aboneliğin sona ermesinden en az bir fatura dönemi öncesinden satıcı veya sağlayıcı, bu durumu ödeme bildiriminin yanı sıra yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayrıca tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle, kaydı tutulan telefon yoluyla da tüketiciye sözleşmeyi feshetme imkânını sağlayabilir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren veya tüketicinin sözleşmeyi feshetmesini zorlaştıran bir yöntem belirleyemez.

ABONELİK FESİH TALEBİNİN YERİNE GETİRİLME SÜRESİ

Satıcı veya sağlayıcılar, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdürler.

Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

SONUÇ OLARAK;

Günümüzde her birimiz, özellikle çok sayıda hizmete aboneyiz ve bu nedenle değişik hizmet sağlayıcılar ile birden fazla abonelik sözleşmesi kurmaktayız. Aboneliklerin ilk tesisinde tüketicilere gösterilen yakın ilgi ve kolaylıklar, maalesef abonelik iptallerinde gösterilmemekte, bu durum birçok mağduriyete ve soruna neden olmaktadır. Bu açıdan, abonelik feshinde sahip olduğumuz yukarıda açıklanan yasal haklarımızı bilmek ve bunları kullanmak, hepimiz açısından önem taşımaktadır. Başta taahhütlü abonelikler olmak üzere, tüm aboneliklerimize ilişkin başlangıç ve bitiş tarihlerini not almak, bu tarihleri takip etmek ve ilk abonelik tesisinde bizlere sağlanan ekipman ve fiyat avantajlarını bu notlara eklemek, yatırılan depozitolara ilişkin belgeleri saklamak, çok yararlı olacaktır. Ayrıca, abonelik iptallerine ilişkin başvuruları yazılı olarak yapmak ve bu yazılı belgeleri saklamak yerinde olacaktır. Aynı şekilde gönderilen ya da alınan mesajlar ile e-posta iletileri de muhafaza edilmelidir.

Maddi anlamda mağduriyet yaşamamız halinde, maddi zararlarımızın tazmini için mutlaka tüketici hakem heyetlerine müracaat etmeli,Ticaret Bakanlığı ve BTK gibi kurumlara şikayet hakkımızı kullanmalıyız.
Saygı ve sevgilerimle.

Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği-TÜDER

instagram.com/leventkucuk1
twitter.com/27Ekim
linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/


levent küçükLEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.
26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.

A+ A-