Sonuca Odaklanırken Süreci Kaçırmak

Değerli düşünür dostlarım,

Hayatta her şey bir sebep-sonuç ilişkisinden ibarettir.Bilimsel yaklaşımla gerek tabiat aleminde ve gerekse sosyal yaşantıda ortaya çıkan/meydana gelen her türlü sonucu mutlaka açıklanabilir bir takım nedenlerin doğurduğu kabul edilir. Örneğin yağışların,rüzgarların,med cezirin,depremlerin,fotosentezin birer sonuç olarak ortaya çıkmasına basınç,ısı,nem,ışık,jeolojik hareketler gibi doğada var olan bir takım enerjilerdeki değişimlerin neden olduğu düşünülür.

İnsan hayatındaki sonuçların da hep sebebleri vardır. Sağlık sorunu bir sonuç ise eğer; stres,yanlış beslenme,hareketsizlik,genetik miras gibi nedenlere bağlanmaya çalışılır. Sosyal hayatın içinde karşılaşılan; ekonomik sıkıntılar, mutsuz evlilikler, şiddet, anarşi ve hatta terör gibi konularda ortaya çıkan sonuçlar için de yine hep fırsat eşitsizliği, plansızlık, kötü yönetim, eğitimsizlik, özgüven eksikliği gibi muhtelif sosyal nedenlerin dominant olduğu varsayılır.

Nedenlerini tam anlamı ile bilemediğimiz/ölçemediğimiz sonuçları algılayabilmek için ise başta din olmak üzere çeşitli spritüel felsefelere sığınır, kader- kısmet- nasip gibi soyut kavramlardan medet umarız.

Sonuç kelimesinin bu yazı içeriğindeki sözlük anlamı : Bir olayın ve/veya olaylar kümesinin doğurduğu başka bir olay veya durum/ netice dir.

Sonuca odaklı olmak ise ; Hayata dair algılamasını sadece sonucun ne olduğuna yoğunlaştıran,bu sonuçtan hareket ile pozisyon üretmeye koşullanan bir zihinsel yaklaşım dır.

Süreç kelimesinin sözlük anlamı : Aralarında birlik ve ilişki olan,belli bir düzen ve zaman içinde tekrarlanan,ilerleyen/gelişen olaylar ve hareketler dizisidir.

Bir amaca yönelmiş olan sürekli değişimlerin tümü, olayların zaman içinde belli bir gelişme göstererek sürüp gitmesidir.

Bir başka deyişle Süreç ; Bir girdi ile başlayan ve buna değer katılarak bir çıktı üreten birbiriyle bağlantılı etkinlikler dizisidir.

Değerli düşünürler, insanoğlunun doğal yapısında hep sonuç hakimdir. E iyi güzel de sonuç ne ? teferruatı bırak sadede gel ..gibi laflarımız vardır bizim kültürümüzde.

Oysaki sonuca ulaşıncaya kadar yaşanan,yönetilen veya yönetilemeyen süreç çoğu zaman ıskalanır. Bu durum ise tabiatı ile varılması istenen sonucun değerini,önemini azaltır adeta içini boşaltır. İstenen sonuca ulaşmak amaçlı süreçler iyi yönetilemezse ve Makyavelist felsefe ile her şeye rağmen salt sonuca odaklanılırsa o sonuçtan beklenen fayda asla elde edilemez ve başarıdan bahsedilemez.

İzninizle kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum; Bir geminin (A) limanından hareket ederek belirli bir süre içinde (B) limanına varması istenmektedir. Eğer gemi zamanında istenen limana varırsa sorun yok ama herhangi bir nedenle gecikir ve bir süre sonra limana ulaşırsa salt sonuç odaklı hastalıklı zihinler tarafından kesin bir başarısızlık olarak kabul edilir. Asla o gemi kaptanının intikal esnasında yaşadığı süreç kapsamında karşılaştığı engeller, riskler, kaynak tüketimi samimiyetle düşünülmez. Nitekim bu gerçeği vurgulayan konuyla ilgili ironik bir deyiş bile vardır.
(İnsanlar senin karşılaştığın fırtınalarla değil gemini salimen ve zamanında limana getirmenle ilgilenirler) denir.

Zaferin/galibiyetin bin gönüllü babası olur ama yenilgi/başarısızlık her zaman yetimdir.

Netice olarak; planlanan sonuçları ve bunlardan beklenen yararları elde edebilmek ancak o sonuçları doğuracak olan süreçlerin ne denli belirleyici olduklarının farkına varmakla mümkündür .

Bu analiz ve gerçeklik doğrultusunda Türkiye’de hayatı zorlaştıran ve bazen de çekilmez kılan; Terör-etnisite-İşsizlik-demokratik insan hakları ve özgürlük alanlarını genişletme ihtiyacı-gelir dağılımındaki eşitsizlik ve eğitim gibi kronikleşmeye yüz tutmuş sorunların çözümünde varılmak istenen sonuçlar kadar/belki çok daha fazla süreçlere de önem verilmesi ve bu süreçlerin çok özenle ve basiretle yönetilmesi gerektiğine inanıyorum.

Bu anlayış ile yeni anayasa çalışmalarının hayırlı olmasıni diliyorum.

Saygılarımla

Serdar DURAT
Stratejist