TÜİK Aracılığı ile Fişleniyor muyuz ?

Değerli düşünür dostlarım,
Türkiye İstatistik Kurumu, kısaca TÜİK, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı bir araştırma kurumudur. Merkezi Ankara 'da bulunur. 18 Kasım 2005 tarihi itibarı ile "T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü"nün adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak değiştirilmiştir.
 Genel Nüfus sayımı, Genel Tarım Sayımı, Genel Sanayi veya İşyerleri Sayımı, Milli gelir tahminleri, Tüketici Fiyatlari Endeksi ve Üretici Fiyatları Endeksi ve Enflasyon hesabı kurumun temel görevleri arasındadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktadır.
TÜİK bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar. Topladığı verileri analiz eder ve istatistiki bilgi haline dönüştürür. Bu istatistiki bilgiler, toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol göstericilerdir.
Ayrıca, verilerin hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı bilgilerini içeren Resmi İstatistik Programı’nı kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlayarak programda yer alan faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesini raporlar.

Türkiye İstatistik Kanunu’nun 7. maddesine göre TÜİK Başkanlığı, istatistik üretimi için gerekli gördüğü her türlü ortamdaki veri ve bilgiyi, belirlenen şekil, süre ve standartlarda doğrudan isteme, doğruluğunu araştırma, kontrol etme, ilgililerden ek bilgi ve belge isteme yetkisine sahiptir.
Türkiye İstatistik Kanunu’nun 8. maddesine göre kişi, kurum ve kuruluşlar, kendilerinden istenen veri veya bilgileri, Anayasa’da belirlenen hak ve ödevler çerçevesinde TÜİK Başkanlığı’nın belirleyeceği şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve doğru olarak ücretsiz vermekle yükümlüdür.
Türkiye İstatistik Kanunu’nun 54. maddesine göre kendilerinden istenen bilgileri hiç vermeyen veya talep edildiği halde eksikleri gidermeyen ve hataları düzeltmeyen gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin organ ve temsilcileri hakkında, fiilin; hanehalkı veya bireylerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda 923 Türk Lirası, diğer istatistiki birimlerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda 2 195 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. İdari para cezası ve diğer cezaların uygulanması, bu kişi veya kurumların bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Sevgili okurlar,
TÜİK yukarıda özetle belirtilen görev ve yetkilerine dayanarak
2013 yılı Tüketici Fiyatları Endeksini belirlemek için bir anket çalışması başlatmış ve bu çalışma kapsamında evlerin kapısını çalarak aşağıda belirtilen , anketin konusu ile pek ilgisi olmayan ve üzerinde çok düşünülmesi gereken soruları da vatandaşlara yöneltmiş.

 Hangi dine mensupsunuz?
'Kendinizi hangi mezhebe ait hissediyorsunuz?
 Alevi misiniz, Sünni misiniz?"
 Bektaşilik, Kadirilik gibi oluşumlardan birine mensup musunuz'?

Değerli düşünürler,
Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı Tüketici Fiyatları Endeksini analiz etmek için yaptığı bir anket çalışmasında bu tür bireysel mahremiyet içerikli soruları sorma ihtiyacını neden hissetmiştir dersiniz? Talimat almadan bu soruları sorma yetkisini kendinde görebilir mi ? Cevap olarak sana ne kardeşim diyenlere para cezası verilecekmidir? Bu neyin hesabıdır ? Mezhep ayrımcılığı bu milleti birbirinden yeterince koparmadı mı ?
Amaç seçimler öncesinde bir demografik projeksiyon yaparak oy avcılığı için yeni stratejiler ve politikalar geliştirmek midir?
AKP ve Cemaat arasındaki gerilimin bu soruların sorulmasında bir etkisi varmıdır ?
Zaten halen bir çok başlıkta idarenin elinde sicilimiz varken şimdi bir de inançlarımıza göre mi tasnif edileceğiz ?
TÜİK eğer işgüzarlık yapmış ve görev suçu işlemiş ise sayın Başbakan yine '' Kusura bakmasınlar Kalkınma bakanımı ve TÜİK Başkanımı kimselere yedirmem'' mantığı ile mi hareket edecektir ?
Biz sıradan vatandaşlar da acizane bu sorularımızın cevaplarını rica ediyoruz.