Türkiye in Küresel Bağlantı Gücü

Değerli düşünür dostlarım,

DHL 2012 Global Connectedness Endeksi , özel bir analiz ile 140 ülkenin global bağlantı
güçlerini yayınladı. Bahse konu ülkelerin ticaret, sermaye, bilgi ve nüfus akışının derinliğini
ve genişliğini ölçen bu çalışma; global GSYİH’nın % 99 nu ve dünya nüfusunun %
95 ini kapsamaktadır. Bir ülkenin küresel anlamda yabancı ülkeler ile ilişkileri milli güç
unsurlarından beslenmekte ve etkilenmektedir. İstatistikler, 2008 yılında patlak veren
küresel finans krizinin ülkeleri kısmen içlerine kapanmaya ve dünya ile bağlantılarının
yoğunluğunu azaltmaya zorladığını göstermektedir. Bu tarihten evvel, askeri güç-jeopolitik
ve sosyolojik özelliklerin hakim belirleyicileri olduğu Milli Güç, artık daha ziyade ekonomik
imkan kabiliyetler ile ölçeklendirilir hale gelmiştir. Nitekim ekonomik çıkarlar çoğu zaman
siyasi ilişkileri betimleyen esasların başında gelmektedir.

Günümüzde ülkelerin dünya çapındaki bağlantılarının gücü değerlendirilirken öncelikle
aşağıda belirtilen parametreler dikkate alınmaktadır.

a. Üretilen-ihraç edilebilen mal ve hizmetin kalitesi-miktarı
b. Yabancı sermaye için cazibe merkezi olabilmek adına çekim gücü ve mevcut stokları
c. Portföy sermaye stokları ve akış programı
d. İnternet bant genişliği
e.  İnternet bant genişliği
f. Turist trafiği
g. Uluslararası telefon görüşmeleri
h. Akademik eğitim almak üzere başvuran yabancı öğrenci sayısı
i.  Göçmen trafiği
j.  Basılı yayın ticareti

Değerli düşünürler, Harvard Business Review dergisinde yayınlanan rapora göre ülkelerin
ve bölgelerin dünyanın geri kalanı ile bağlantılarını ölçen üç önemli etken söz konusu imiş ;

1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla ; Kişi başı milli geliri ayni şartlardaki bir diğer ülkenin iki misli
olan ülkenin dünya ile olan bağlantısı % 16 daha güçlü imiş.
2. Dünyanın ekonomik sıklet merkezine olan mesafe ; Dünyanın ekonomik sıklet
merkezini oluşturan pazarlara olan mesafe iki misli arttığında dünya ile olan bağlantı
oranı % 18 azalıyormuş
3. Denize kıyısı olup olmadığı ; Bir ülkenin denize doğrudan bağlantısı yoksa global
bağlantı notu 18 puan düşüyormuş

Sevgili okurlar, tabiatı ile bu raporun tartışmaya açık-eksik aksak yönleri olabilir ama yine
de uluslararası genel kabul gören bilimsel bir tabanı olduğu yadsınamaz . Bu analizde
Türkiye’nin genel sıralamada 56.sırada yer aldığı, dünya ile bağlarının 2005-2009 yılları
arasında artış gösterdiği, son iki yıldır durağan, genişlik sıralamasında 24. derinlikteyse
107.sırada olduğu belirtilmektedir.

Netice olarak; ülkeyi yöneten kadroların-politika yapıcıların ve strateji geliştiricilerin, bu
tür bağımsız/tarafsız istatistik verileri dikkate almalarında, gerek bölgesel ve gerekse
küresel anlamda uluslararası ilişkilerimizi, her türlü kurumsal taassuptan arındırıp salt milli
menfaatlerimiz doğrultusunda tesis ve idame etmelerinde yarar olduğu inancındayım.

Türkiye, bölgesel ve küresel anlamda güçlü, caydırıcı, itibar sahibi, istikrarlı ve müreffeh bir
ülke olmak istiyorsa kesinlikle yalnız kalmayacağı /dışlanmayacağı dış politikaları izlemek ve
tüm dünya ile bağlarını sıkı sıkıya muhafaza etmek zorundadır.

Saygılarımla

Serdar DURAT

Stratejist

14.01.2013