Alzheimer'ın en büyük düşmanı

Ceviz tüketmek Alzheimer’a yakalanma riskini azaltmada, başlangıcını geciktirmede, ilerlemesini yavaşlatmada veya Alzheimer’ı önlemede olumlu etki gösteriyor.

Alzheimer'ın en büyük düşmanı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Jo­ur­nal of Alz­he­ime­r’s Di­se­ase’­de ya­yın­la­nan araş­tır­ma, bes­len­me­de cevize yer verenlerin be­yin sağ­lı­ğı­na yö­ne­lik ya­rar­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­dı.

New York Ge­li­şim­sel Nö­ro­lo­ji La­bo­ra­tu­va­rı baş­ka­nı Prof. Dr. Ab­ha Chau­han ön­der­li­ğin­de yü­rü­tü­len araş­tır­ma­da, ce­viz açı­sın­dan zen­gin bir di­yet uy­gu­la­nan fa­re­ler­de öğ­ren­me be­ce­ri­le­rin­de, ha­fı­za­da, kay­gı azal­tı­mın­da ve mo­tor ge­li­şi­min­de kay­da de­ğer iyi­leş­me gö­rül­dü.
Araş­tır­ma­cı­lar, ce­viz­de­ki yük­sek an­ti­ok­si­dan içe­ri­ği­nin, fa­re bey­ni­ni Alz­he­imer’da yay­gın ola­rak gö­rü­len de­je­ne­ras­yo­na kar­şı ko­ru­ma­ya kat­kı sağ­la­mış ola­bi­le­ce­ği­ni ile­ri sür­dü.

Baş araş­tır­ma­cı Prof. Dr. Ab­ha Chau­han, “Bu bul­gu­lar çok umut va­de­di­yor. Ger­çek­leş­tir­di­ği­miz ça­lış­ma, ce­vi­zin bi­liş­sel fonk­si­yon­lar üze­rin­de­ki ko­ru­yu­cu et­ki­le­ri­ni gös­te­ren ve sa­yı­la­rı git­tik­çe ar­tan araş­tır­ma­la­ra kat­kı­da bu­lu­nu­yor” dedi.
Araş­tır­ma gru­bu; fa­re­le­re ve­ri­len di­ye­te, in­san­lar­da sı­ra­sıy­la gün­de 30 ila 45 gram ce­vi­ze denk olan yüz­de 6 ila 9 ora­nın­da ce­viz ek­len­me­siy­le or­ta­ya çı­kan et­ki­le­ri in­ce­le­di.

Bu araş­tır­ma, Dr. Chau­han ta­ra­fın­dan geç­miş­te yü­rü­tü­len ve ce­viz özü­tü­nün ami­lo­id be­ta pro­te­ini­nin yol aç­tı­ğı ok­si­da­tif ha­sa­ra kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki­le­ri­ni vur­gu­la­yan bir hüc­re kül­tü­rü araş­tır­ma­sın­dan yo­la çı­kı­la­rak ger­çek­leş­ti­ril­di. Bu pro­te­in, Alz­he­imer has­ta­la­rı­nın be­yin­le­rin­de olu­şan ami­lo­id plak­la­rı­nın en önem­li bi­le­şe­ni.

Ce­vi­zin bi­lin­me­yen­le­ri

Ce­viz, içer­di­ği çok sa­yı­da vi­ta­min ve mi­ne­ral ne­de­niy­le baş­ka bes­le­yi­ci özel­lik­le­re de sa­hip. Ay­rı­ca ce­viz, önem­li bir al­fa-li­no­le­nik asit (ALA) kay­na­ğı (28 gram ba­şı­na 2,5 gram) ile kalp ve be­yin sağ­lı­ğı için önem­li 3,4 bir yağ asi­di olan ome­ga 3 içe­ren tek ye­miş tü­rü. Araş­tır­ma­cı­lar, ça­lış­ma­da sap­ta­nan dav­ra­nış­sal semp­tom­la­rın iyi­leş­me­sin­de ALA’­nın bir ro­lü ola­bi­le­ce­ği­ni ile­ri sü­rü­yor.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News