Bazı bitkiler sağlığa zararlı

Bazı bitkiler bazı hastaları olumsuz etkiliyor...

Bazı bitkiler sağlığa zararlı
A+ A-

Lösemi hastaları, kanama riskleri olduğu için tedavide bitkisel destek almamalı. Meme kanseri tedavisi görenlere de meyan kökü zararlı. Prof.Dr. Canfeza Sezgin cevaplıyor.

* Han­gi bit­ki­ler tedavi sırasında kan­ser ilaç­la­rı­nın et­ki­si­ni bo­za­bi­lir?
Me­yan kö­kü "cisp­la­ti­n" ila­cı­nın, zer­de­çal "i­ri­no­te­ka­n" ila­cı­nın; nar, sa­rı kan­ta­ron ve grey­furt da bir­çok ila­cın et­ki­si­ni boz­mak­ta­dır. Bu ne­den­le has­ta­lar kan­ser ta­nı­sı ve te­da­vi­si ko­nu­sun­da hiç­bir bil­gi­si ol­ma­yan ki­şi ve­ya dok­tor­la­rın öner­dik­le­ri ka­rı­şım­la­rı, des­tek­le­ri kan­ser ilaç­la­rıy­la bir­lik­te al­ma­ma­lı­dırlar.

Kan­se­rin ilaç­la te­da­vi­si, ta­mam­la­yı­cı bit­ki­sel te­da­vi­siy­le di­ğer ta­mam­la­yı­cı yak­la­şım­lar bu ko­nu­da bil­gi­li tıb­bi on­ko­lo­ji uz­ma­nı dok­tor ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­me­li ve yö­ne­til­me­li­dir.

Me­me kan­se­ri te­tik­le­nebilir

* Pe­ki kim­ler, han­gi do­ğal-bit­ki­sel des­tek­le­ri al­ma­ma­lı?
Her­han­gi bir ilaç te­da­vi­si alan­lar özellikle sa­rı kan­ta­ron, grey­furt ve nar gi­bi gı­da­la­rdan uzak dursunlar. Zira ilaç­la­rın et­kin­li­ğini bo­zarlar.

Lö­se­mi has­ta­la­rı ka­na­ma risk­le­ri­nin ol­ma­sı ne­de­niy­le te­da­vi al­dık­la­rı sü­re­ce bit­ki­sel des­tek al­ma­ma­lı­lar. Pıh­tı­laş­ma­yı sağ­la­yan trom­bo­sit sa­yı­sı nor­ma­lin al­tın­da olan­lar, ka­nı su­lan­dı­rı­cı ilaç kul­la­nan­lar da bu ko­nu­nun uz­ma­nı dok­tor­la­rın öne­ri­si ol­ma­dık­ça bit­ki­sel des­tek kul­lan­ma­sın­lar.

Me­me kan­se­ri te­da­vi­si gören has­ta­la­ra son zamanlarda ma­ale­sef pi­ya­sa­da işin uz­ma­nı ol­ma­yan ki­şi­ler, bi­linç­siz­ce 'me­yan kö­kü­', 'çin me­le­ko­tu­', 'may­da­noz kü­rü­', 'ka­ra­yı­lan otu­' ve 'du­lav­rat otu­' ve­ri­yor.

Bu bit­ki­le­rin me­me kan­se­ri hüc­re­le­ri­ni ço­ğal­ta­bil­me özel­li­ği bu­lun­mak­ta­dır. Bu ne­den­le asla tüketilmemeleri ge­rek­ir.

4G bit­ki­le­r kanamayı artırır

* Ka­na­ma ris­ki­ni artı­ran bit­ki­sel ürün­ler han­gi­le­ri­dir?
Ka­na­ma ris­ki­ni ar­tı­ran fi­to­te­ra­pi dün­ya­sın­da 4G ola­rak isim­len­di­ri­len bit­ki­ler; gar­lic (sa­rım­sak), gin­ger (zen­ce­fil), gin­ko bi­lo­ba (ma­bet ağa­cı) ve Gin­sen­g'­dir. Ka­na­ma ris­ki­ni ar­tı­ran baş­ka bit­ki­sel ürün­ler de var­dır.

Sa­rım­sa­ğın ka­na­ma ris­ki­ni ar­tı­rı­cı et­ki­si tüketimi bı­ra­kıl­dık­tan son­ra bir haf­ta da­ha sü­rer­ken, Gink­go'nun etkisi 1,5 gün, Gin­seng'in etkisi ise 1 gün da­ha kı­sa sür­mek­te­dir.

Fa­kat bah­set­ti­ğim bit­ki­le­rin gün­lük nor­mal gı­da ola­rak tü­ke­til­di­ği doz­lar­da ka­na­ma risk­le­ri yok de­ne­bi­lir. Dü­zen­li ola­rak eks­trakt ve­ya yo­ğun­laş­tı­rıl­mış form­lar­da dü­şük de ol­sa ka­na­ma risk­le­ri bu­lun­mak­ta­dır.

Ben pra­ti­ğim­de diş çe­ki­mi, bi­yop­si ve­ya ope­ras­yon plan­la­nan has­ta­la­rı­ma bit­ki­sel des­tek­le­ri iş­lem­den 1 haf­ta ön­ce kes­me­le­ri­ni, bir haf­ta son­ra baş­la­ma­la­rı­nı tav­si­ye edi­yo­rum.

* Kan­ser ilaç­la­rı ka­ra­ci­ğe­ri yo­ru­yor. Bu­nun için bit­ki­sel des­tek­ler var mı?
Ben has­ta­nın ta­nı­sı­na ve al­dı­ğı te­da­vi­le­re uy­gun des­tek­ler kul­la­nı­yo­rum. Çö­rek otu ya­ğı, de­ve di­ke­ni, me­yan kö­kü bu des­tek­ler­den bazıları. Çö­rek otu ya­ğı (Yarım tat­lı ka­şı­ğı gı­da­lar­la), en­gi­nar yap­ra­ğı (in­ce kı­yıl­mış bir tat­lı ka­şı­ğı siv­ri yap­rak 1 bar­dak kay­na­mış su­da 10-15 dk dem­le­nir ve sa­bah ak­şam aç karnına bi­rer bar­dak içi­lir), de­ve di­ke­ni to­hu­mu (bir tat­lı ka­şı­ğı çe­kil­miş to­hum bir bar­dak su­da 10-15 da­ki­ka kay­na­tı­lır ve gün­de 2-3 bar­dak aç kar­nına içi­lir), me­yan­kö­kü (bir tat­lı ka­şı­ğı çe­kil­miş kök bir bar­dak su­da 10-15 dk kay­na­tı­lıp sü­zü­lür ve gün­de 2 bar­dak aç kar­nına içi­lir) kul­la­nı­la­bi­lir. Ben da­ha çok stan­dar­di­ze ve do­zu­nu be­lir­le­ye­bil­di­ğim eks­trakt form­la­rı­nı ter­cih edi­yo­rum.