Fenerbahçe Üsküp'ten çıkamadı
İspanya'da facia ! Minibüslü saldırı !
Yeni mezun astsubayları ''abla'larla evlenmeye zorlamışlar

Kanseri tetikleyen tehlikeler !

Günlük yaptığımız birçok şey, kanser tehlikesi oluşturuyor.

A+ A-

Kan­se­re da­ve­ti­ye çı­ka­ran çev­re­sel fak­tör­ler­den ko­run­ma­nın müm­kün ol­du­ğu­nu söy­le­yen Me­di­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne­si­’n­den Prof. Dr. An­daç Ar­gon, “Pek çok tek­no­lo­ji ürü­nü yay­dı­ğı iyo­ni­zan ol­ma­yan rad­yas­yon kan­ser ris­ki­ni ar­tı­rı­yor. Ütü, saç ku­rut­ma ma­ki­ne­si, su ısı­tı­cı­sı gi­bi he­men her gün kul­lan­dı­ğı­mız kü­çük ev alet­le­ri de bun­lar­dan bi­ri­” de­di. Prof. Ar­gon şu uya­rı­lar­da bu­lun­du.

Giy­si­le­re dik­kat!

Kim­ya­sal­la­ra ma­ruz kal­dı­ğı­mız di­ğer bir alan ba­zı giy­si­ler ve oyun­cak­lar­da kul­la­nı­lan azo bo­yar­lar ve teh­li­ke­li kim­ya­sal­lar­dır. Özel­lik­le Uzak­do­ğu­’dan it­hal edi­len çok ucuz gi­ye­cek ve oyun­cak­lar bu açı­dan risk­li­dir. Giy­si­le­ri­mi­zi se­çer­ken dik­kat­li ol­ma­lı, bu ürün­ler­den uzak dur­ma­lı­yız.

Uy­ku­suz kal­mak da ris­ki ar­tı­rı­yor

Su ısı­tı­cı­la­rı­nı bu­lun­du­ğu­nuz or­tam­dan 2 met­re uzak­lık­ta tu­tun. Haf­ta­da bir gün ütü ya­pın. Saç ku­rut­ma ma­ki­ne­si­ni uzun da­ki­ka­lar kul­lan­ma­yın.Eli­miz­den dü­şür­me­di­ği­miz cep te­le­fo­nu ile 30 da­ki­ka­dan faz­la ko­nuş­ma­yın. Bu­nun ya­nı sı­ra uy­ku­suz­luk ile kan­ser iliş­ki­si ka­nıt­lan­mış­tır. Işık­sız or­tam­da gün­de 7 sa­at uyu­yun. Uy­ku­suz­lu­ğun kan­ser­le iliş­ki­si ka­nıt­lan­mış­tır. Ge­ce uy­ku­su cid­di oran­da kan­ser­den ko­ru­yan bir fak­tör­dür. En geç ge­ce ya­rı­sı sa­at 01.00’de ışık­sız bir or­tam­da uy­ku­ya geç­me­miz la­zım ki bi­zi kan­ser­den ko­ru­yan me­la­to­nin hor­mo­nu sal­gı­lan­ma­ya baş­la­sın. Eriş­kin­le­rin gün­de 7,5 sa­at ara­lık­sız uyu­ma­la­rı zo­run­lu­dur. Gün­düz te­la­fi uy­ku­la­rı ay­nı fay­da­yı sağ­la­maz.

Her gün ütü yap­ma­yın

Ütü, saç ku­rut­ma ma­ki­ne­si  ve su ısı­tı­cı­sı gi­bi he­men her gün kul­lan­dı­ğı­mız kü­çük ev alet­le­ri cid­di de­re­ce­de elek­tro­man­ye­tik rad­yas­yon ya­yı­yor.  Özel­lik­le ka­dın­la­rın za­man­la­rı­nın önem­li  bir kıs­mı mut­fak­ta ge­çi­yor. Isı­tı­cı­la­rı bu­lun­du­ğu­nuz or­tam­dan 2 met­re uzak­lık­ta ol­ma­sı­na dik­kat edin. Ge­ce ya­tar­ken oda­nız­da kab­lo­suz mo­dem, cep te­le­fo­nu vs bu­lun­dur­ma­yın. Ütü çok cid­di oran­da elek­tro man­ye­tik dal­ga­lar ya­yı­yor. Her gün ütü yap­ma­yın,  ken­di­ni­ze bir ütü gü­nü be­lir­le­yin ve oya­lan­ma­dan hız­lı bir şe­kil­de ta­mam­la­ma­ya ça­lı­şın. Saç ku­rut­ma ma­ki­ne­si­ni uzun da­ki­ka­lar kul­lan­ma­yın. Müm­kün­se evi­ni­zin baz is­tas­yon­la­rı ya da yük­sek ge­ri­lim hat­la­rın­dan uzak­ta ol­ma­sı­na dik­kat edin; ay­rı­ca oto­yol­la­rı­nın he­men ke­na­rın­da ya­pıl­mış si­te­ler­de otur­ma­ma­ya ça­lış­ma­lı ki di­zel eg­zo­zu­na en az ma­ruz ka­la­lım.

Bugün