Vatandaşa zorunlu olan kural artık Suriyelilere serbest
Hükümet zam teklifini açıkladı, memur yanıt verdi
Dikkat ! İstanbul'a uyarı üstüne uyarı geliyor

Süt istemiyorsanız incir yiyin

İn­ci­rin içer­di­ği kal­si­yum, di­ğer be­sin­ler­de­ki­ne gö­re da­ha ko­lay sin­di­ri­lir.

A+ A-

İn­cir içer­di­ği yük­sek oran­da­ki kal­si­yum ve fos­for­la ke­mik ve diş­le­ri güç­len­di­rir.

Özellikle süt içe­me­yen ki­şi­le­r, in­cir tüketebilir. İn­cir ay­rı­ca, içer­di­ği ‘ben­zal­de­hi­t’ ad­lı mad­dey­le kan­ser­li hüc­re­le­rin bü­yü­me­si­ni ön­ler, kan­se­re kar­şı et­ki­li olur. Ku­ru in­cir­den ha­zır­la­nan in­füz­yon, özel­lik­le ço­cuk­lar­da kor­ku­suz­ca kul­la­nı­la­bi­len et­ki­li bir müs­hil­dir. Bu­nun için iki-üç ku­ru in­cir doğ­ra­nır. Üze­ri­ne kay­nar su dö­kü­le­rek 10-15 da­ki­ka dem­len­di­ri­lip bir in­füz­yon ha­zır­la­nır. Bu in­füz­yon­dan çocuklara gün­de 2-3 bar­dak içi­lir.