Galatasaray'a Brezilya'dan iki isim !

Galatasaray, stoper arayışında Brezilya pazarına yöneldi. Vasco da Gama’dan Teixeira ve Corinthians’tan Silva en ciddi adaylar.

Galatasaray'a Brezilya'dan iki isim !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ga­la­ta­sa­ray'da Re­al Mad­rid ma­çı son­ra­sı sto­per trans­fe­ri ka­ra­rı çık­tı. Yö­ne­tim­le gö­rüş­me ya­pan tek­nik di­rek­tör Ham­za Ham­za­oğ­lu, sco­ut eki­bi­nin be­lir­le­di­ği 2 Bre­zil­ya­lı is­mi ma­sa­ya koy­du.

BONSERVİS SORUNU

Vas­co da Ga­ma­’nın 22 ya­şın­da­ki ge­le­cek va­de­den isim­le­rin­den Lu­an Gar­ci­a Te­ixei­ra ilk sı­ra­da­ki oyun­cu. Bar­ce­lo­na ve Mi­lan da onu ta­kip edi­yor. Lu­an'ın trans­fe­ri için ku­lü­bü 3 mil­yon eu­ro­dan pa­zar­lı­ğı aç­tı; 2,5 mil­yon eu­ro­ya düş­tü. Gö­rüş­me­ler sü­rü­yor. Bu mev­ki­nin di­ğer al­ter­na­ti­fi ise Co­rint­hi­an­s’­ta for­ma gi­yen Car­los Gil­ber­to Sil­va.

Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­ti­ci­ler, Bre­zil­ya Mil­li Ta­kı­mı­’n­da da ter dö­ken 28 ya­şın­da­ki sto­pe­rin 8 mil­yon eu­ro­yu bu­lan ma­li­ye­ti­ni 6 mil­yo­na ka­dar dü­şür­dü. An­cak bu ra­kam da yük­sek bu­lun­du­ğun­dan, ki­ra­la­ma for­mü­lü dev­re­ye so­kul­du. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar, önü­müz­de­ki 1 haf­ta için­de iki isim­den bi­ri­ni kad­ro­ya kat­ma­ya ça­lı­şa­cak.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News