Ersun Yanal için olay iddia !
İbrahim Hacıosmanoğlu bombası
Trabzonspor Fatih Terim'i bekliyor

Ümit Özat'a gönderme

Ga­la­ta­sa­ray Ba­sın Söz­cü­sü Şük­rü Er­gün, lig­de ya­rın çı­ka­cak­la­rı Fe­ner­bah­çe der­bi­si ön­ce­si çar­pı­cı söz­ler sarf et­ti.

Ümit Özat'a gönderme
A+ A-

Eze­li ra­kip­le­ri ile her za­man yap­tık­la­rı maç­lar­dan bi­ri­ne çı­ka­cak­la­rı­nı be­lir­ten Er­gün "Ka­za­nır­sak ara­da­ki pu­an far­kı­nı ka­pat­ma­mız söz ko­nu­su. Bu du­ru­mu bi­li­yo­ruz, An­cak ye­ni­lir­sek de dün­ya­nın so­nu de­ğil. Lig uzun bir ma­ra­to­n" şeklinde konuştu.

YENİLMEZLİĞE KUPA VERMEZLER

Bugün Gazetesi'nin haberine göre; Er­gün,Fe­ner­bah­çe'nin Ins­tag­ram'dan 6 Ka­sım 2002'de­ki 6-0'lık ma­ça gön­der­me ya­pa­rak Ümit Özat'ın at­tı­ğı son go­lün fo­toğ­ra­fı­nı yayın­la­ma­sı­nı da yo­rum­la­dı.

Der­bilerde at­mos­fe­rin yük­seldiğini be­lir­te­rek "Bu tarz fo­toğ­raf­lar­la or­ta­mı iyi­ce ger­me­nin doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. An­cak hâ­lâ o maç­la avu­nu­yolarsa da vay hal­le­ri­ne­" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Fe­ner­bah­çe'nin Ka­dı­köy'de­ki 14 yıl­lık ye­nil­mez­lik se­ri­si­nin psi­ko­lo­jik üs­tün­lük olmadığını da di­le ge­ti­ren Er­gün söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: "Her­han­gi bir ta­kı­ma sahasın­da yenil­mi­yor di­ye her­han­gi bir ku­pa ver­mi­yor­lar" de­di. De­por­ti­vo'nun Re­al Mad­rid'e iç saha­da 19 yıl bo­yun­ca kay­bet­me­me­si ör­ne­ği­nin ve­ri­lebileceğini ifa­de ede­rek "Deportivo'ya bu­nun için pa­ye ver­di­ler mi? Mü­ze­sin­de bu­nun­la il­gi­li ku­pa var mı" diye konuştu.

SAKATLIKLARI YORUMLADI

Bu ara­da Er­gün, Mus­le­ra ve Sne­ij­der'in oy­na­ma­ma ih­ti­mal­i ne­de­niy­le Ga­la­ta­sa­ray'ın id­di­asız gö­rül­dü­ğü yo­rum­la­rı için ise "Fe­ner­bah­çe­li kar­deş­le­ri­miz o şe­kil­de mut­lu olacak­lar­sa Ga­la­ta­sa­ray'ı id­di­asız, Fe­ner­bah­çe'yi de ban­ko fa­vo­ri ola­rak gö­re­bi­lir­ler" dedi. Çok kö­tü ge­çen 2010-11 se­zo­nun­da­ki maç­ta Ga­la­ta­sa­ray'da Pi­no'nun vu­ru­şu­nun çiz­gi­den çı­ka­rıl­dı­ğı­nı, Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın 0-0'lık be­ra­ber­lik­le ma­çı nok­ta­la­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.