Mekke'deki küçük pencerelerin sırrı

Suudi Arabistan’daki balkonsuz evler ve küçük pencereler görenlerin dikkatini çekiyor.

Mekke'deki küçük pencerelerin sırrı

Ya­zın sı­cak­lı­ğın 50 de­re­ce­le­re ulaş­tı­ğı  Suu­di Ara­bis­ta­n’­da ev­le­rin pen­ce­re­le­ri­nin kü­çük ol­ma­sı, hac­ca ge­len­le­rin dik­ka­ti­ni çe­ki­yor.

1/ 5
Mekke'deki küçük pencerelerin sırrı

Suu­di Ara­bis­ta­n’­da ka­vu­ru­cu gü­neş yü­zün­den ev­ler­de pen­ce­re­ler kü­çük in­şa edi­li­yor. Her za­man ka­lın per­dey­le ya da pan­cur­la ka­pa­lı pen­ce­re­ler­den ev­ler­de ya­şa­yan olup ol­ma­dı­ğı da an­la­şı­la­mı­yor.

2/ 5
Mekke'deki küçük pencerelerin sırrı

Mek­ke­’de ya­şa­yan Meh­met Al­tan, ev­le­rin Suu­di Ara­bis­ta­n’­ın mev­sim şart­la­rı­na gö­re şe­kil­len­di­ği­ni an­lat­tı. Al­tan, “Ay­rı­ca gün­düz­le­ri de per­de­ler açıl­maz. Çün­kü kli­ma­la­rın te­si­ri­ni kı­rı­yor. Kli­ma­la­rın 24 sa­at ça­lış­tı­ğı ay­lar olu­yo­r” de­di. Her oda­da kli­ma ol­du­ğu­nu ifa­de eden Al­tan, ev­ler­de ge­nel­lik­le bal­ko­nun da ol­ma­dı­ğı­nı dile getirdi.

3/ 5
Mekke'deki küçük pencerelerin sırrı

Mek­ke­’de Ara­fat ön­ce­si kut­sal yer­le­ri zi­ya­ret eden ha­cı aday­la­rı­nın uğradığı me­kan­lar­dan bi­ri­ni de Kâ­be-i Mu­az­za­ma Mü­ze­si olu­yor. Mü­ze­de Mes­cid-i Ha­ram ve Mes­cid-i Ne­be­vi­’ye ait ba­zı eser­ler­le ta­ri­hi fo­toğ­raf­lar yer alı­yor. Ayrıca Os­man­lı za­ma­nın­dan kalma eserlerden te­ker­lek­li ah­şap min­ber gibi pek çok eser­ de dikkat çekiyor.

4/ 5