NASA'nın dünyaya duyurduğu Mars’taki suyun sırrı çözüldü

NASA'nın dünyaya duyurduğu Mars’taki suyun sırrı çözüldü

NASA'nın dünyaya duyurduğu Mars’taki suyun sırrı çözüldü


NASA’nın Mars’ta akan su bulunduğunu açıklamasından sonra ortalama sıcaklığın eksi 22 derece olduğu gezegende suyun nasıl donmadığı merak konusu oldu. Bilim adamları, Mars’ta suların içinde buzlanmayı önleyen kimyasal maddeler olduğunu düşünüyor.
 

1/ 11
NASA'nın dünyaya duyurduğu Mars’taki suyun sırrı çözüldü

Ame­ri­kan Ulu­sal Ha­va­cı­lık ve Uzay Da­ire­si (NA­SA) bi­lim adam­la­rı­nın Mar­s’­ta akan su bulmasının yankıları sürüyor. Şimdi sı­cak­lı­ğın hep ek­si de­re­ce­ler­de ol­du­ğu ge­ze­gen­de su­yun na­sıl akış­kan­lı­ğı­nı ko­ru­du­ğu tar­tı­şı­lı­yor. Uz­man­lar, su­yun için­de don­ma­yı ge­cik­ti­ren tuz­la­rın ol­du­ğu ka­nı­sın­da.

2/ 11
NASA'nın dünyaya duyurduğu Mars’taki suyun sırrı çözüldü

3 TÜR TUZ BU­LU­NU­YOR

Mars araş­tır­ma­sı­nı ya­pan Ge­or­gi­a Tek­no­lo­ji Ens­ti­tü­sü’n­den Lu­jen­dra Oj­ha ve eki­bi, Kı­zıl Ge­ze­ge­n’­de bu­lu­nan su­yun üç tür tuz içer­di­ği­ni dü­şü­nü­yor. Bun­lar kı­şın kar­lı ha­va­lar­da yol­la­rı aç­mak için kul­la­nı­lan “mag­nez­yum perk­lo­rat, mag­nez­yum klo­rat ve sod­yum perk­lo­ra­t.”
 
NA­SA bi­lim adam­la­rı Mar­s’­ta don­muş hal­de bu­lu­nan su­la­rın sı­cak ay­lar­da ak­tı­ğı­nı be­lir­le­miş­ti. Sı­cak ay­lar­da sı­cak­lı­ğın ek­si 23’ün üze­ri­ne çık­tı­ğı dö­nem­de çö­zü­len su­lar, için­de­ki don­ma­yı ge­cik­ti­ren mad­de­ler ne­de­niy­le akış­kan ha­le ge­li­yor. Ka­ran­lık ve dar bir da­mar bo­yun­ca akan su­la­rın so­ğuk ay­lar­da kay­bol­du­ğu sap­tan­mış­tı.
 

3/ 11
NASA'nın dünyaya duyurduğu Mars’taki suyun sırrı çözüldü

NASA BİLEREK Mİ BEKLEDİ?

 
 
Scott’ın sözlerinden sonra NASA’nın Mars keşfinin duyurusunu filmin gösterimiyle aynı zamana denk getirmek için bilerek beklettiği iddia edildi. Böylece film sayesinde yapılan keşfin reklamının yapılacağı ileri sürüldü.
 

4/ 11