H3N2 virüsünün 5 doğal savaşçısı

H3N2 virüsünün 5 doğal savaşçısı

H3N2 virüsünün 5 doğal savaşçısı

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, H3N2 virüsünü yenmek için adaçayı, ıhlamur, zencefil, karabiber ve karanfil çaylarının tüketilmesinin yararlı olacağını belirtti.

1/ 8
H3N2 virüsünün 5 doğal savaşçısı

Çok sa­yı­da in­sa­nı ya­tak­la­ra dü­şü­rüp ateş ve hal­siz­li­ğe ne­den olan H3N2 vi­rü­sü mev­sim­sel grip has­ta­lı­ğı ola­rak bi­li­ni­yor. Ye­di­te­pe Üni­ver­si­te­si Ec­za­cı­lık Fa­kül­te­si Far­ma­kog­no­zi ve Fi­to­te­ra­pi Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Er­dem Ye­şi­la­da, “Do­ğal 5 sa­vaş­çı yar­dı­mıy­la H3N2 vi­rü­sü­nü ye­ne­bi­lir­si­ni­z” de­di.

2/ 8
H3N2 virüsünün 5 doğal savaşçısı

Ih­la­mur

Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da ıh­la­mur içe­ri­sin­de­ki bi­le­şen­ler­den ba­zı­la­rı­nın il­ti­hap gi­de­ri­ci ve ağ­rı ke­si­ci et­ki gös­te­rir­ken, ba­zı bi­le­şen­le­rin de bo­ğa­zı yu­mu­şat­ma­sı ne­ti­ce­si tah­ri­şi ön­le­di­ği ve bu su­ret­le so­ğuk al­gın­lı­ğı şi­ka­yet­le­ri­nin ha­fif­le­til­me­sin­de te­da­vi­ye yar­dım­cı ol­du­ğu gö­rül­müş­tür.

3/ 8
H3N2 virüsünün 5 doğal savaşçısı

KARANFiL

İçe­ri­sin­de bu­lu­nan uçu­cu özel­lik­te­ki öje­nol, ağız ve bo­ğaz mu­ko­za­sı yan­gı­la­rın­da yan­gı gi­de­ri­ci; bak­te­ri, mik­ro­man­tar ve­ya vi­rüs­le­rin yol aç­tı­ğı ağız ve bo­ğaz en­fek­si­yon­la­rın­da an­ti­sep­tik ola­rak ve ağ­rı his­si­ni ha­fif­le­ti­ci et­ki­si söz ko­nu­su­dur. Bu ne­den­le, özel­lik­le öje­nol ta­şı­yan Sey­lan tar­çı­nı ka­bu­ğu ile bir­lik­te mik­ro­or­ga­niz­ma­lar üze­rin­de et­ki­si ne­de­niy­le so­ğuk al­gın­lı­ğın­da çay ola­rak içil­me­si ya da yo­ğun ça­yı­nın gar­ga­ra ola­rak uy­gu­lan­ma­sı ya­rar­lı­dır. Ya­pı­lan bi­lim­sel ça­lış­ma­lar­da uçu­cu ya­ğı­nın an­ti­bi­yo­tik­le­rin et­kin­li­ği­ni ar­tır­dı­ğı gös­te­ril­miş­tir.

4/ 8