Kırmızı erik tam bir sağlık deposu

Kırmızı erik tam bir sağlık deposu

Kırmızı erik tam bir sağlık deposu

Kırmızı ve mor erik özellikle kadınlarda kemik sağlığını iyileştirmede çok etkili. Katarakt ve kalp sorunlarında da tedavi edici özellikte

1/ 21
Kırmızı erik tam bir sağlık deposu

Kır­mı­zı ve mor eri­ğin tam bir sağ­lık de­po­su ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Di­ye­tis­yen Şeb­nem Kan­dı­ra­lı, “Kır­mı­zı ve mor erik C, A vi­ta­mi­ni ve ri­bof­la­vin içe­rir.2 or­ta boy erik­te 12.5 mg C vi­ta­mi­ni var­dır, gün­lük ih­ti­ya­cın yak­la­şık yüz­de 20’si­ni kar­şı­lar” de­di.

2/ 21
Kırmızı erik tam bir sağlık deposu

Sin­di­ri­mi ra­hat­la­tı­yor

3/ 21
Kırmızı erik tam bir sağlık deposu

Bir an­ti­ok­si­dan ola­rak C vi­ta­mi­nin kalp has­ta­lı­ğı, ka­ta­rakt ve ba­zı kan­ser­le­rin ön­len­me­sin­de rol oy­na­dı­ğı­na da vur­gu ya­pan Kan­dı­ra­lı şun­la­rı söy­le­di: “Ta­ze erik, erik ku­ru­sun­dan da­ha faz­la C vi­ta­mi­ni içe­rir. Gün­lük A vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nın da yüz­de 8’i­ni kar­şı­lar.

4/ 21