Güvenli bir yolculuk için öneriler

Teknoloji devinden trafik kazalarının önüne geçen ilginç uygulamalar

Güvenli bir yolculuk için öneriler

Ulus­la­ra­ra­sı tek­no­lo­ji de­vi Xe­rox, cep te­le­fon­la­rı­nın ne­den ol­du­ğu tra­fik ka­za­la­rı­na dik­kat çe­ken bir açık­la­ma ya­yın­la­dı. Açık­la­ma­da, her yıl dün­ya ge­ne­lin­de on­ bin­ler­ce in­sa­nın ölü­mü­ne ne­den olan bu alış­kan­lı­ğı azalt­mak üze­re ge­liş­ti­ri­len ör­nek akıl­lı cep te­le­fo­nu uy­gu­la­ma­la­rı ve özel­lik­le­ri ta­nı­tıl­dı.

1/ 9
Güvenli bir yolculuk için öneriler

iOs in the car

Aramaları sesli mesaj olarak iletme, mesajları yüksek sesle okuma gibi özellikleri olan bu uygulama navigasyon hizmeti de sunuyor

2/ 9
Güvenli bir yolculuk için öneriler

SafeCell

Ara­cı­nız sa­at­te 5 km hız­la yol al­ma­ya baş­la­dı­ğı an­dan iti­ba­ren, bu uy­gu­la­ma te­le­fo­nu­nu­za ge­le­cek ara­ma­la­rı, me­saj­la­rı si­ze ulaş­ma­dan ön­ce dur­du­rur. Si­ze ulaş­ma­ya ça­lı­şan­la­ra ko­nu­mu­nu­zu ve ara­ba kul­lan­dı­ğı­nı­zı be­lir­ten oto­ma­tik bir ya­nıt gön­de­rir.

3/ 9
Güvenli bir yolculuk için öneriler

Driving Mode

Win­dows Dri­ving Mo­de, iP­ho­ne uy­gu­la­ma­sı Do Not Dis­turb’e ben­ze­mek­te­dir. Ge­len bü­tün ara­ma­la­rı sus­tu­rur, oto­ma­tik ola­rak ko­num ve ya­nıt gön­de­re­bi­lir ama gi­den ara­ma ve me­tin­ler blo­ke ol­maz.

4/ 9