İşte zayıflatan içecekler

Kimi selülitleri gideriyor, kimi metabolizmayı çalıştırıyor, kimi de yağları vücuttan uzaklaştırıyor. İşte zayıflatan içecekler..

İşte zayıflatan içecekler

Ki­lo ver­di­ren ka­rı­şım

Sa­rım­sak­ta­ki et­kin bir bi­le­şen olan al­li­cin, ki­lo ve­ri­mi­ne yar­dım­cı­dır. Ke­re­viz, yo­ğun sin­di­ri­le­bi­lir kal­si­yum içe­ri­ği ile yağ­la­rın vü­cut­tan atıl­ma­sı­nı hızlan­dı­rır. De­mir açı­sın­dan zen­gin olan rey­han ise ener­ji ve­rir.

1/ 6
İşte zayıflatan içecekler

Bu ka­rı­şım B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K vi­ta­min­le­ri, be­ta­ka­ro­ten, fo­lik asit, kal­si­yum, krom, ba­kır, de­mir, mag­nez­yum, fos­for, po­tas­yum, se­len­yum, li­ko­pen ve do­ğal ami­no asit­ler açı­sın­dan zen­gin­dir.

2/ 6
İşte zayıflatan içecekler

Ya­pı­lı­şı:
2 bü­yük do­ma­tes (ka­buk­la­rı­nı so­yun)
2 ke­re­viz sa­pı
1 diş     sa­rım­sak
1 avuç içi ka­dar rey­han
Tüm mal­ze­me­le­ri ka­rış­tı­ra­rak bir mey­ve sı­ka­ca­ğı yar­dı­mıy­la su­yu­nu çı­ka­rın ve li­mon ka­ta­rak tü­ke­tin.

3/ 6
İşte zayıflatan içecekler

Selülit için özel bir formül

40-50 dakika  yürüyüş yapıldıktan sonra, vucudumuz  ısınmışken ham ipek kese ile dairesel hareketlerle (her bir bölgeye 5’er dakika olmak üzere, karın, kalça ve uyluk kısımlarına masaj yapılacak. Ar­dın­dan yi­ne ay­nı bö­le­ge­le­re 5’er da­ki­ka yi­ne da­ire­sel ha­re­ket­ler­le 10 dam­la  özel  ka­rı­şım ile ma­saj ya­pı­la­cak.

4/ 6