Tansiyon hastalarının yaptığı 9 hata

Tansiyon hastalarının yaptığı 9 hata

Tansiyon hastalarının yaptığı 9 hata

Vü­cu­du­muz­da do­la­şan kan, or­gan­la­rın ve do­ku­la­rın bes­len­me­si için ge­rek­li olan ok­si­je­ni ve be­sin mad­de­le­ri­ni ta­şı­yor. Ta­şır­ken de da­mar­lar­da bir ba­sınç yük­sel­me­si olu­şu­yor. Bu ba­sın­cın nor­mal­den faz­la ol­ma­sı yük­sek tan­si­yon ya da hi­per­tan­si­yon ola­rak ad­lan­dı­rı­lı­yor. Top­lum­da beş has­ta­dan dör­dün­de ilaç kul­la­nıl­ma­sı­na rağ­men tan­si­yo­nun kon­trol al­tı­na alı­na­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Acı­ba­dem Ba­kır­köy Has­ta­ne­si İç Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Nes­li­han Ak­taş, tan­si­yon has­ta­la­rı­nın sık yap­tı­ğı 9 ha­ta­yı şöy­le sı­ra­la­dı:

1/ 14
Tansiyon hastalarının yaptığı 9 hata

1.İla­cı kı­sa sü­re kul­la­nıp, tan­si­yon nor­ma­le inin­ce he­ki­me sor­ma­dan bı­ra­kı­yor.

2/ 14
Tansiyon hastalarının yaptığı 9 hata

2.Ömür bo­yu tan­si­yon ila­cı kul­lan­ma­sı ge­re­ken­ler du­ru­mu ka­bul­le­ne­mi­yor, ila­cı hiç kul­lan­ma­ma­yı ter­cih edi­yor.

3/ 14
Tansiyon hastalarının yaptığı 9 hata

3.Tan­si­yo­nu yıl­da bir-iki kez ölç­tür­mek ge­re­ki­yor. Bir­çok in­san tan­si­yo­nu­nu ölç­tür­mü­yor, ih­mal edi­yor. Tan­si­yon has­ta­la­rı da ih­mal edi­yor.

4/ 14