Daha yaşanılabilir bir Dünya!

Güncelleme:
Herkes biliyor, bu dünyanın artık yaşanmaz hale geldiğini...
 
Arayış sardı yerküreyi!
 
Davos ile Porto-Alegre'nin çatışması bu...
 
Ulus-devlet Kurumu ile "yeni dünya düzeni" diyen tapınakçıları savaşı bu...
 
Gelin yıllar önce verdiğim sesi burada 
bir kez daha okuyalım:
 

Dünya’da her şey insan için olmalı ve daha insanca bir yaşam kurulmalıdır.

Bu bağlamda ülkemiz ve Dünyamız için sorunlara somut çözüm önerileri şöyledir:

Uluslararası anlamda;

 1. Dünya’nın borç yapısı yenilenmeli. Bir kereliğine özgü bütün borçlar yarı yarıya indirilmelidir.
 2.  Dünya Bankası sosyal, eğitim, sağlık alt yapı projelerine daha çok kaynak ayırabilmelidir.
 3. Çevre değerleriyle uyumlu bir yaşam için, “kirleten öder” ilkesi parasal geçerlik kazanmalı, karbon salınımları denetlenmeli, alternatif enerji kaynaklarının kitlesel üretimi teşvik edilmeli, ağır silah denemeleri ise, elli yıl askıya alınmalıdır.
 4. Mal ve hizmet üretiminde çocuk işçiliğine karşı yaptırım uygulanmalı, dünyanın her yerinde ürün kalitesini gösteren “CE” damgasına benzer bir kodifikasyon emeğin korunması açısından da geliştirilmelidir.
 5. Sıcak paranın denetimsiz dolaşımına engel olabilmek için Tobinn vergisi ya da uygulanabilir önlemler alınmalıdır.
 6. Mikro kredi uygulamasına yönelmek isteyen ekonomiler cesaretlendirilmelidir.
 7. Tarımda karşılaştırmalı üstünlük kuramının gelişmekte olan ülkeler için taşıdığı önemin gerçekliğini unutmadan, ülkeleri gıda anlamında muhtaçlığa götüren plantasyon ve genetik kodlama bozulmalarının önüne geçilmeli, enerjide saydam bir uluslararası veri tabanı kurulmalıdır.
 8. Teknolojik gelişmeler, uydu teknolojisi ve bilim bir ekonomik girdi anlamında gelişmekte olan ülkelerin hizmetine daha fazla sunulabilmelidir.
 9. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Güvenlik Konseyi ihya edilmelidir.

Ulusal alanda;

 1. Vergi oranları indirilmeli, yatırımlar üzerinden alınan vergiler olabildiğince azaltılmalı, istihdam vergileri mümkünse kaldırılmalı, geniş tabana yaygın ve vergilendirilmemiş kişi ve kesim bırakmayan uygulamalar tam anlamıyla yaşama geçirilmelidir. Üretken yabancı yatırımlara her türlü olanak daha fazla sağlanmalıdır.
 2. Bir çok üründeki ÖTV iç pazarın canlandırılması açısından sıfırlanmalıdır. Temel maddelerdeki KDV oranlarının  %8’in de altına indirilmesi düşünülmelidir.
 3. Orta ve dar gelirli aileler başta olmak üzere, ailelerin, eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi iadesi yoluyla desteklenmesi sağlanmalıdır.
 4. Ekonomi hamiline yazılı olmaktan nama yazılı hale getirilmelidir. Kayıt-dışılıkla mücadelede en etkin önlemler alınmalıdır. Kıdem tazminatı kaldırılmamalıdır.
 5. Güneydoğu ve Doğu Anadolu‘da ve tüm Türkiye’de tarım ekonomisini de içine alan entegre projeler desteklenmelidir.
 6. Liman ve sınır kentlerimizde daha fazla serbest bölgeler kurulmalıdır.
 7. Aile planlaması kavramına asla zorlayıcı olmadan ve demokratik şekilde önem verilmeli, aile yardımları yaşama geçirilmelidir.
 8. Eğitimin sanayi ile ilişkisi daha fazla güçlendirilmeli, teknoparkların tesisi artırılmalı, üniversite-işyeri-yerleşim alanı-okul ilişkileri daha da etkinleştirilmelidir.
 9. Tüm malı piyasa ve bankalar üretimi desteklemeli, çiftçi ve esnaf her açıdan korunmalıdır. 

  Bizde ve her yerde ulusal kalkınma, uluslararası dayanışma anlayışıyla insancıl sosyal bir düzen kurulmalıdır.
Diğer Yazıları
Seçkinci değil halkçı Cumhuriyet !
Ekonomide ince işler !
Denizcilik Bakanlığı gerekiyor!
Fareli köyün kavalcıları ve futbol
Miyop Toplum !