Ceza yerine enflasyon farkı ödenecek

Ceza yerine enflasyon farkı ödenecek
Güncelleme:

SGK borcu nedeniyle tahakkuk etmiş olan gecikme cezası ve gecikme zamları tamamen silinecek.

Asıl borç tutarına TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE eklenecek. Böylece yapılandırılmış olan alacak miktarı ortaya çıkacak. Torba Kanun kapsamında yapılandırılan tutarın ilk taksit ödeme süresinin son tarihi olan 31/08/2018’e kadar peşin, Taksitle ödeme talebinde bulunmaları hâlinde ise; ilk taksit ödeme süresinin sona erdiği 31/8/2018 tarihinden itibaren ikişer aylık eşit taksitler hâlinde ödenmesi gerekmektedir.

Alacak asıllarının yeniden yapılandırılması
Yapılandırma kapsamına giren SGK alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, 18/5/2018 tarihine kadar geçen süre için TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır. Dolayısıyla, kapsama giren alacaklar için;

 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,
 1/1/2005 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları,
 1/1/2014 tarihinden 31/10/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
 1/11/2016 tarihinden itibaren (Kanunun yayımlandığı ay da dâhil olmak üzere) aylık % 0.35 oranı

Basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır. Özetle SGK borcu nedeniyle tahakkuk etmiş olan gecikme cezası ve gecikme zamları tamamen silinmekte ve bunların yerine borç asılları TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE dikkate alınarak hesaplanmasının ardından, bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılmış olan alacak tutarı hesaplanmış olacaktır.

Aslı ödenmiş fer’i alacaklar için hesaplanması
Kapsama giren SGK alacak asıllarının Torba Kanunun yayımlandığı 18/5/2018 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen fer’ilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda, fer’i alacaklara 18/5/2018 tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda hesaplanan tutarın %40’ı yeniden yapılandırmaya esas alınacaktır.

SGK idari para cezası borçlarının %50’si silinecek
31/7/2018 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunanlara 31/8/2018 tarihine kadar tebliğ edilmiş idari para cezaları;

31/3/2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 31.7.2018 tarihine kadar kapsama giren herhangi bir borç türü için başvuruda bulunmuş olan borçlulara 31/8/2018 tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18/5/2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde (peşin/taksitle) idari para cezası asıllarından kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Başvuruda bulunmayanlara kolaylık
Torba Kanunda 31/7/2018 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunmayanlara tebliğ edilen idari para cezaları için de kolaylıklar öngörülmüştür.

Buna göre son başvuru tarihi olan 31/7/2018 gününe kadar yapılandırma başvurusu olmayan borçlular için, 31/3/2018 tarihinden önce yapılmış tespitlere ilişkin olup 18/5/2018 tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezalarını, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması şartıyla idari para cezasının %50’si için ilk taksiti, tebliği takip eden aydan başlanılarak, izleyen taksitleri ikişer aylık dönemler hâlinde 6 eşit taksitte ödemeleri durumunda yapılandırma hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Borcun süresinden önce ödenmesinin avantajları
Borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi hâlinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden hesap edilmesi, ardından kalan taksit tutarları, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan başvuru süresi sona ermeden (31/7/2018 tarihine kadar) talep edilen taksit sayısından daha fazla taksit sayısının tercih edilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, kapsama giren borçları için, peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, 1. taksit ödeme süresinin sona erdiği 31/8/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir.

Torba Kanun uyarınca taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme süresi sonuna (31/10/2018 tarihine) kadar tamamının ödenmek istenmesi hâlinde, taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim oranları %50 indirim yapılarak hesaplanan tutar tahsil edilecektir.

Taksitli ve peşin ödeme fırsatları
Torba Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibarıyla olmak üzere (Kanunun ilgili maddelerinde taksit sayıları özel olarak belirtilenler hariç) 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Taksitlerin ikişer aylık süreler itibarıyla ödeneceği göz önünde bulundurulduğunda SGK borçları 36 aya kadar ödenmesi söz konusu olmaktadır.

Ödeme şeklini beyan etmeyenler
SGK Borçlarını taksitler hâlinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak bu taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekmektedir. Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır. Yine, borçlarını taksitler hâlinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, on iki veya on sekiz taksitten biri yerine, tercihi mümkün olmayan bir taksit sayısını seçmeleri hâlinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, 18 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları hâlinde ise 18 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Hem peşin hem taksit tercih imkânı
Kapsama giren tüm SGK borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.

Taksitler hâlinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılarak bulunan yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı, tercih edilen taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

Ödeme planları
Ödeme planı taksit tutarlarından; taksit tutarları ise Borç Aslı (Borç Aslı+Yİ-ÜFE)+Taksitlendirme Farkından oluşmakta olup 2’şer aylık dönemlerin son günleri, son ödeme günleridir. Taksitlerin ödeme süresi iki aylık dönemin 2. ayının son günü itibarıyla sona ermekle birlikte, ayın son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde vade tarihi, resmî tatili izleyen ilk iş günü içinde sona erecektir.

PÜF NOKTALARI
Torba Kanunda ilk taksit ödeme süresi içinde peşin veya taksitle ödeme yöntemleri belirtilmiş bulunmaktadır. Buna göre, yapılandırılan borçların peşin veya taksitler hâlinde ödenmesi mümkün bulunduğundan; ¥ Başvuru formlarına, borcun ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeneceği, ¥ Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi hâlinde her bir borç türü için talep edilen taksit sayısı mutlaka yazılmalıdır. Diğer taraftan, yeniden yapılandırılan alacak tutarının tamamının öngörülen süre içinde peşin veya taksitler hâlinde ödenmesi durumunda, ¥ İdari para cezası dışındaki alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının,

Aslı ödenmiş fer’i alacak niteliğindeki alacakların kalan %60’ının, İdari para cezası asıllarının %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir. Her bir döneme ait borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı yerine, aynı dönemlere ait TEFE/ÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle bulunan ve borç aslına uygulanarak tespit edilen TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları esas alınmaktadır. Bu durumda borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki fark SGK tarafından borçlu lehine tahsilinden vazgeçilen tutarı, Her bir borç için aynı döneme ait hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplam tutarı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki tutar, ay/dönem bazında tahsilinden vazgeçilen alacak tutarını; yine her iki kalemin toplamlarının mukayesesi ise genel dönem itibarıyla tahsilinden vazgeçilen toplam alacak tutarını, oluşturmaktadır.