Monaco - Beşiktaş: 1-2
3 büyükler PFDK'lık oldu
Ersun Yanal için olay iddia !

Gerçek suçlular aranıyor!

Ga­la­ta­sa­ray ile yol­la­rı ay­rı­lan A Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim’in davası sonuçlandı.

Gerçek suçlular aranıyor!
A+ A-

2010 yılında Terim’in evini soydukları iddia edilen sanıklar beraat etti. Mahkeme gerçek suçluların bulunmasını istedi.

Terim’in 2010 yı­lın­da Sa­rı­yer’de­ki evin­de bu­lu­nan ka­sa­dan 37 bin TL’lik ziy­net eş­ya­sı­ çal­dık­la­rı ge­rek­çe­siy­le şi­ka­yet­çi ol­du­ğu Türk­me­nis­tan uy­ruk­lu hiz­met­çi­ler de­lil ye­ter­siz­li­ğin­den be­ra­at et­ti.

2010’da ya­şa­nan olay­da Fa­tih Te­rim’in ih­ba­rı üze­ri­ne ge­len polisler, evin için­de par­mak izi ve kri­mi­nal in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Po­lis, ev­de­ki eş­ya­lar üze­rin­de par­mak izi tes­pit edi­len Türk­men asıl­lı hiz­met­çi­ler Eme­lay P. ile Mus­ta­fa Redz­he­bov M.’nin ‘şüp­he­li’ sı­fa­tı ile ifa­de­sin­e baş­vur­du.

SANIKLAR ÜLKELERiNE?GERi DÖNDÜ

Te­rim’in ça­lı­şan­la­rı em­ni­yet­te­ki ifa­de­le­rin­de hak­la­rın­da­ki suç­la­ma­la­rı red­det­se de savcılık ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma so­nu­cun­da ‘hır­sız­lık’ su­çun­dan 3 yıl­dan 7 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le da­va açıl­dı. Ül­ke­le­ri­ne dön­dük­le­ri için hak­la­rın­da­ki ya­ka­la­ma ka­ra­rı uy­gu­la­na­ma­yan sa­nık­lar du­ruş­ma­ya ka­tıl­ma­dı. Te­rim’in avu­ka­tı, sa­nık­lar hak­kın­da­ki şi­kâ­yet­le­ri­nin de­vam et­ti­ği­ni ve ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nı ta­lep ettiklerini söyledi. Mah­ke­me ya­pı­lan yar­gı­la­ma so­nu­cun­da sa­nık­la­rın so­ruş­tur­ma aşa­ma­sın­da su­çu in­kar et­me­le­ri, suç iş­le­dik­le­ri­ne da­ir her tür­lü şüp­he­den uzak ke­sin ve inan­dı­rı­cı de­lil bu­lun­ma­dı­ğın­dan be­ra­at­la­rı­na ka­rar ver­di. Mah­ke­me ay­rı­ca ger­çek fa­il­le­rin bu­lun­ma­sı için sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­dı.

Bugün