Egemen Korkmaz Galatasaray'a...

Egemen Korkmaz Galatasaray'a...

Ga­la­ta­sa­ray ge­le­cek se­zo­nun kad­ro ça­lış­ma­la­rını sessiz se­da­sız yü­rü­tü­yor...

Fe­ner­bah­çe ve Be­şik­taş ile kı­ya­sı­ya bir şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ve­ren Ga­la­ta­sa­ray'da bir yan­dan da ge­le­cek se­zo­nun kad­ro ça­lış­ma­la­rı ses­siz se­da­sız yü­rü­tü­lü­yor.

Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar­da ön­ce­lik­li he­def ise bu se­zon bü­yük sı­kın­tı­lar ya­şa­dı­ğı sa­vun­ma hat­tın­da­ki prob­lem­le­ri çöz­mek. Tek­nik di­rek­tör Ham­za Ham­za­oğ­lu'nun lis­te­si­nin ilk sı­ra­sın­daki isim ise bir Fenerbahçeli...

TÜM GÖZLER 23 MAYIS'TA

Ku­lü­bün ya­şa­dı­ğı ma­li sı­kın­tı­la­rın da far­kın­da olan Ham­za­oğ­lu için Ege­men Korkmaz'ı ca­zip kı­lan en önem­li un­sur tec­rü­be­li fut­bol­cu­nun Fe­ner­bah­çe ile olan söz­leş­me­si­nin ma­yıs ayın­da so­na ere­cek ol­ma­sı. Ege­men'in Sa­rı-La­ci­vert­li yö­ne­tim­le an­la­şa­ma­ma­sı du­ru­mun­da Ga­la­ta­sa­ray bu trans­fe­ri bon­ser­vis üc­re­ti öde­mek­si­zin ger­çek­leş­ti­re­bi­le­cek.

An­cak trans­fer­de so­mut adım­la­rın atı­la­bil­me­si için 23 Ma­yıs'ta ya­pı­la­cak se­çim­li ge­nel ku­rul bek­le­ni­yor. Ye­ni se­çi­le­cek baş­kan ve  yö­ne­ti­min trans­fer po­li­ti­ka­sı Ege­men ko­nu­sun­da­ki gi­ri­şim­ler­de be­lir­le­yi­ci ola­cak.

TARİHE GEÇEBİLİR
Fe­ner­bah­çe'de 3'ün­cü se­zo­nu­nu ya­şa­yan Ege­men Kork­maz da­ha ön­ce sı­ra­sıy­la Ba­lı­ke­sirs­por, Kar­tals­por, Bur­sas­por, Trab­zons­por ve Be­şik­taş'ta for­ma giy­miş­ti. 32 ya­şın­da­ki fut­bol­cu­, Ga­la­ta­sa­ray'da da for­ma gi­yer­se Tür­ki­ye'de şam­pi­yon­luk ya­şa­mış 5 ta­kım­da da oy­na­yan ilk futbolcu ala­rak ta­ri­he ge­çe­cek.

NOT: Egemen Korkmaz bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maça çıktı. 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Bugün