El Kaide’nin 2 numarası MİT elemanı çıktı

El Kaide’nin 2 numarası MİT elemanı çıktı

MİT soruşturması nedneiyle tutuklanan Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman'dan şok iddia.

Ada­na ve Ha­tay'da Su­ri­ye­’ye 'si­lah ve mü­him­mat' ta­şı­yan TI­R’­la­ra yö­ne­lik so­ruş­tur­ma yö­net­ti­ği için tu­tuk­la­nan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Öz­can Şiş­man çar­pı­cı açık­lama­lar­da bu­lun­du. Suriye’ye silah taşırken yakalanan TIR’lara yönelik soruşturma yürüttüğü için tutuklanan Savcı Özcan Şişman daha önce yapılan bazı El Kaide soruşturmalarında MİT mensuplarının tespit edildiğini belirtti.

Şiş­man şun­la­rı söy­le­di: “2012’de Ada­na El Kai­de ope­ras­yo­nu ya­pıl­dı­ğın­da El Nus­ra­’ya ele­man te­min eden, fi­zi­ki ka­yıt­lar­la da tes­pit edi­len bir şah­sın, El Kai­de Tür­ki­ye ya­pı­lan­ma­sı­nın 2 nu­ma­ra­lı is­mi ol­du­ğu tes­pit edil­miş­ti. Bu şa­hıs­la il­gi­li da­ha ön­ce Ada­na 6. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de yar­gı­la­ma ya­pıl­mış­tı ve mah­kûm ol­muş­tu.MİT, bu dos­ya­da ‘Bu şa­hıs bi­zim ada­mı­mız, be­ra­at et­me­si la­zı­m’ di­ye ri­ca­cı ol­muş­tu. Os­ma­ni­ye El Kai­de ya­pı­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ope­ras­yon­da, te­rör ör­gü­tü­ne ele­man te­min et­mek­le gö­rev­li, El-Ka­ide’­nin Su­ri­ye­’de­ki Türk ya­pı­lan­ma­sı ola­rak bi­li­nen ‘Ke­ti­be­tül Tür­k’ gru­bu­nun so­rum­lu­su olan şah­sın, fi­zi­ki iz­le­me­ler sı­ra­sın­da birkaç kez Su­ri­ye­’den Os­ma­ni­ye­’ye gel­di­ği­ni gö­rün­ce, te­rör gö­rev­li­le­ri­ne ‘Bu şah­sı ne­den al­ma­dı­nız’ di­ye sor­dum. TEM gö­rev­li­si ‘bu şah­sın MİT ele­ma­nı ol­du­ğu­nu, bu yüz­den bir iş­lem ya­pıl­ma­dı­ğı­nı­’ an­lat­mış­tı.”

Şiş­man, Suruç’taki patlama sırasında hiç bir MİT ve em­ni­yet gö­rev­li­si­nin olay ye­rin­de ol­ma­ma­sının ma­ni­dar­ olduğunu söyledi.

2012’de KCK’­nın Mer­sin ya­pı­lan­ma­sıy­la il­gi­li so­ruş­tur­ma ya­pıl­dı­ğı­nı ve da­va açıl­dı­ğı­nı ak­ta­ran Öz­can Şiş­man, bu dos­ya­dan yak­la­şık 35 tu­tuk­lu ve 30 ka­dar da hak­la­rın­da ya­ka­la­ma ka­ra­rı olan şüp­he­li ol­du­ğu­nu kay­det­ti. An­cak 2013 yı­lın­da id­di­ana­me bi­le okun­ma­dan mah­ke­me ta­ra­fın­dan tu­tuk­lu­la­rın sa­lı­ve­ril­di­ği­ni ve ya­ka­la­ma ka­rar­la­rı­nın da kal­dı­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. Şiş­man, KCK hak­kın­da so­ruş­tur­ma yü­rü­tül­me­me­si için ba­kan­lı­ğın bas­kı yap­tı­ğı­nı da be­lirt­ti. Şişman 2013’ten sonra  em­ni­ye­tin is­tih­ba­rat ha­fı­za­sının sı­fır­lan­dı­ğını söyledi.