TBMM'de kabul edildi ! Kapadokya ile ilgili flaş açıklama

TBMM'de kabul edildi ! Kapadokya ile ilgili flaş açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Partili milletvekillerinin Kapadokya ile ilgili verdiği kanun teklifi kabul edildi. İşte Kapadokya ile ilgili kanunun ayrıntıları...

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekillerinin, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı  kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığı'nda toplanmasını öngören kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi'ne göre, Kapadokya'da geçiş  dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ve komisyon  kararlarına aykırı uygulama yapılamayacak.

Kapadokya Alan Başkanlığı bu alanda her türlü aykırı uygulamanın  giderilmesini sağlamaya, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri  yıkma veya yıktırmaya yetkili olacak.

Kapadokya alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının  özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı  inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak  hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi,  ön izin ve kullanma izni gibi işlemler Kapadokya Alan Başkanlığının uygun  görüşüyle yapılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresi ve denetiminde bulunan  mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait taşınmazlar bu  kapsamın dışında tutulacak.

Kapadokya Alanı'nda yapılacak uygulamalar meri planlar ile geçiş  dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına göre yürütülecek. Kapadokya  Alanı'nın bütününe ilişkin üst ölçekli plan Kapadokya Alan Başkanlığınca  hazırlanacak ya da hazırlatılacak. Bu plan, komisyonun uygun görüşü ve bakan  onayı ile yürürlüğe girecek. Üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da  hazırlatılan nazım ve uygulama imar planları ise komisyonun uygun görüşü ve  idarenin onayıyla yürürlüğe girecek. Böylece, alandaki plan hazırlık ve onama  sürecinde bugüne kadar yaşanan yetki karmaşasının ortadan kaldırılması  amaçlanıyor.

Kapadokya Alanı'nda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile  kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge  komisyonlarına verilen yetki ve görevler Kapadokya Alan Komisyonu tarafından  kullanılacak. Komisyon ayrıca, Kapadokya Alanı içinde doğal sit alanlarının  tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar almaya  yetkili olacak.

Komisyonun, Kapadokya Alanı'nda geçiş dönemi koruma esasları ve  kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya  yönelik karar yetkisi bulunacak. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile  gerçek ve tüzel kişiler komisyon kararlarına uymak zorunda olacak.

Nevşehir İl Özel İdaresi, Kapadokya Alanı sınırları içerisindeki  belediyeler, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasının  bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinden en az yüzde bir oranında ayrılacak  paylar, idarece verilecek idari para cezalarından elde edilecek gelirler,  Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak  tutarlar Başkanlığın gelirlerini oluşturacak.

Başkanlık, faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden Harçlar  Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan harçlardan ve harcamalara  katılma paylarından, düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisinden, kendisine  yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu  taşınmazlar dolayısıyla Emlak Vergisi'nden ve tapu ve kadastro döner sermaye  hizmet bedelinden muaf olacak.

Tarihi dokuya yönelik tedbirlere uymayanlara ceza

Kapadokya Alanı'nın tarihi ve kültürel değerleri ile  jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve  yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde 50 bin  liradan 200 bin liraya kadar, bu kapsamda olmayan ve Kapadokya'nın mevcut  durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek  tedbirlere aykırılık halinde ise 500 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası  uygulanacak. İdari para cezası uygulanacak fiiller ile idari para cezasının  miktarı Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Başkanlık tarafından talep edilmesi halinde Kapadokya Alanı sınırları  içerisinde kalan Hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu  altındaki taşınmazlar, ormanlık alanlar dahil tahsisli olanların tahsisleri  kaldırılarak yasada belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmak üzere bedelsiz  olarak idareye tahsis edilecek.

İdareye ait taşınır ve taşınmazlar devlet malı hükmünde olacak. Bunlar  aleyhine suç işleyenler devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi  cezalandırılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen devlet memurları,  kamuda çalışan sürekli işçiler ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri  taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle idare kadrolarında  istihdam edilebilecek.

AA