2016 Yılı Bütçesi Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonunda

2016 Yılı Bütçesi Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: - "2019 sonuna kadar elektrik enerjisi üretimi portföyünde yerli kömürün payının artırılması, toplam doğalgaz depolama kapasitesinin 5,3 milyar metreküpe ve toplam geri üretim kapasitesinin 100 milyon metreküp üz

TBMM (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "2019 sonuna kadar elektrik enerjisi üretimi portföyünde yerli kömürün payının artırılması, toplam doğalgaz depolama kapasitesinin 5,3 milyar metreküpe ve toplam geri üretim kapasitesinin 100 milyon metreküp üzerine çıkarılması hedeflenmektedir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan Albayrak, AK Parti hükümetleri döneminde bakanlığın yürüttüğü çalışmaları ve çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik hedeflerine değinen Bakan Albayrak, elektrik enerjisi kurulu güç kapasitesinin 2023'te 110 bin megavatın üzerine, toplam elektrik enerjisi üretiminin ise Referans Talep Senaryosuna göre, 414 milyar kilovatsaat seviyelerine yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti.

2023'e kadar nükleer santrallerden elektrik üretimine geçileceğini açıklayan Albayrak, üçüncü nükleer santral için de çalışmaların başlatılacağını bildirdi.

Albayrak, linyit ve taşkömürü kaynaklarının önemli bir bölümünün 2023'e kadar elektrik enerjisi üretimi amacıyla değerlendirilmesini amaçladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2019 sonuna kadar elektrik enerjisi üretimi portföyünde yerli kömürün payının artırılması, toplam doğalgaz depolama kapasitesinin 5,3 milyar metreküpe ve toplam geri üretim kapasitesinin 100 milyon metreküp üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. 2019 sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim santrallerinin toplam kurulu gücünün 45 bin megavatın üzerine çıkarılması ve 2023'e kadar teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek hidroelektrik potansiyelimizin elektrik enerjisi üretiminde kullanılması hedeflenmektedir. Ayrıca, yenilenebilir elektrik üretim tesislerinin etkin olarak kullanılabilmesi için, hidroelektrik santrallerde pompaj depolama gibi modellerin geliştirilmesi, elektrik üretimi portföyünde rüzgar enerjisinin önemli bir noktaya getirilmesi, güneş enerjisine dayalı kurulu gücün 2019 sonuna kadar 3 bin megavata çıkarılması ve jeotermal enerjiden elektrik üretimi açısından kurulu gücün 2019 sonunda 700 megavata çıkarılması hedeflenmektedir."

Bakan Albayrak, 2023'te gayri safi yurt içi hasıla başına tüketilen enerji yoğunluğunun 2011 değerine göre en az yüzde 20 azaltılmasının ve elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımında teknik kayıpların asgariye indirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Albayrak, elektrik enerjisi dağıtımında kayıp kaçak oranının azaltılması ve 2019 sonuna kadar kamu sorumluluğundaki elektrik enerjisi üretim santrallerinde ihtiyaç duyulan bakım, onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının hedefleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Enerji verimliliği ile ilgili düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi ve teşviklerin etkinliğinin artırılmasını, binalarda enerji verimliliğinin sağlanmasını ve kamuoyu farkındalığının oluşturulması için çalıştıklarını ifade eden Albayrak, şunları söyledi:

"Ülke, kaynak ve güzergah çeşitlendirmesine yönelik olarak 2019 sonuna kadar doğalgaz ithalatında tek bir ülkeye bağımlılığın en fazla yüzde 50 seviyesinde olması, doğalgaz kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin toplam üretim içindeki payının yüzde 38’in altında muhafaza edilmesinin sağlanması, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji portföyümüz içindeki payının artırılması ve ulusal petrol stoklarının güvenli düzeyde muhafazasının sürdürülmesi hedeflenmektedir."

Albayrak, Türkiye'nin jeopolitik konumunu etkin kullanarak, enerji alanında bölgesel iş birliği süreçleri çerçevesinde Türkiye'yi enerji üssü ve enerji koridoru haline getirmeye yönelik enerji borsası ve uluslararası piyasa entegrasyonu projelerinin güçlendirileceğini anlattı.

Uluslararası enterkonneksiyon kapasitesinin 2019 sonuna kadar iki katına çıkarılmasının ve transit petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik liderliğinin sürdürülmesinin hedeflendiğini vurgulayan Albayrak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Maden işletmelerinin çevreye uyum planlarının denetiminin yapılmasına ara vermeden devam edilmesi hedeflenmektedir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla da 2016 sonuna kadar EPİAŞ bünyesinde doğalgaz dengeleme ve gün öncesi piyasalarının işlerlik kazanması için altyapı çalışmalarının tamamlanması ile enerji yatırım süreçlerini kolaylaştırmak üzere lisans, ruhsat, izin işlemlerinde istenen belgelerin azaltılması ve elektronik ortamda temini mümkün olan belgelerin başvuru sahiplerinden alınmaması yönünde düzenleme yapılmasını hedefliyoruz. Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu hammaddelerin yurtdışından da temini için, proje bazlı arama, geliştirme ve yatırım konularında işbirliği yapılabilmesini teminen gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir."

Bakan Albayrak, tabii kaynakların etkin yönetimi ve ekonomiye katkısını artırmak amacıyla da Türk madencilik işlemlerinin e-Devlet Projesi kapsamında elektronik ortamda yürütülmesi ve 2019 sonuna kadar kademeli olarak enerji dışı doğal kaynaklar için kamu tarafından yapılan sondaj miktarının 200 bin metre seviyesine çıkarılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.