Abonelik sözleşmelerinde yeni dönem

Abonelik sözleşmelerinde yeni dönem
Güncelleme:

Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet gibi birçok mal veya hizmete ilişkin abonelik sözleşmelerinde tüketici lehine yeni dönem başladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, bugün itibarıyla yürürlüğe giren  "Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği", tüketiciler açısından zaruri ihtiyaç haline  gelen birçok mal veya hizmete ilişkin abonelik sözleşmelerinde tüketicilerin  ekonomik çıkarlarının korunmasını amaçlıyor. 

  Tüketicinin tam bilgilendirilmesini esas alan ve tüketicinin hakkını  gözeten uygulamaları içine alan yönetmeliğe göre, satıcı veya sağlayıcı, sunulan  mal veya hizmete ilişkin tüketici ile bir abonelik sözleşmesi kurmak zorunda  olacak ve abonelik sözleşmelerinin örneği tüketiciye verilecek. 
 
Tüketicilerin haklarının, aldıkları mal veya hizmetin bedellerinin,  tüketicilerin katlanacağı maliyetlerin neler olduğu, satıcı ve sağlayıcının  sorumlulukları, tüketicinin oluşan zararlarının nasıl ve ne kadar sürede tazmin  edileceği ayrıntılı olarak bu sözleşmelerde yer alacak. 
 
Yeni düzenleme ile ön ödemeli hizmetler hariç olmak üzere hizmete  ilişkin ücretlendirme işlemi hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla  başlatılabilecek. Bu şekilde tüketiciye sunulmamış hiçbir hizmetin bedeli talep  edilemeyecek. 
 
 Tüketicinin onayı olmadan sözleşme uzatımı yok 
 
 Satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönemleri  sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça 1 ay olacak. Faturanın zamanında ödenmemesi  durumunda uygulanacak gecikme zammı oranına da 6183 sayılı Amme Alacaklarının  Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili maddesine göre belirlenen zam oranını  aşmamak kaydıyla üst sınır getirilecek. 
 
 Tüketicinin onayı alınmadan abonelik sözleşmesi uzatılamayacak.  Belirli süreli abonelik sözleşmelerine, sözleşmenin belirlenen süre kadar  uzayacağına ilişkin hükümler konulamayacak. Ancak abonelik sözleşmesinin  kurulmasından sonra sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte  bulunması veya onay vermesi halinde abonelik sözleşmesi uzatılabilecek. Sözleşme  süresi sonunda tüketiciden açık bir talep veya onay almadığı halde mal veya  hizmet sunmaya devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu mal veya hizmet için  hiçbir bedel talep edemeyecek. 
 
Sözleşmeler anlaşılabilir dilde, açık ve okunabilir olacak 
 
Abonelik sözleşmeleri en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir  dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenecek. 
 
 Sözleşmedeki eksiklik, sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketiciden  ilave bir ödemede bulunmasını istemeksizin derhal giderilecek. Aksi takdirde,  tüketici herhangi bir ödemede bulunmaksızın sözleşmeyi feshedebilecek. 
 
  Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici  aleyhine değişiklik yapılamayacak. Ayrıca taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt  konusu mal veya hizmetin nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, indirim  yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı, aylık yapılan indirim  miktarı, taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda tüketicinin elde  ettiği faydalara ilişkin geri ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi gibi bilgiler  taahhütnamelerde zorunlu olarak yer alacak. İmzalanan taahhütnamenin bir  örneğinin tüketiciye verilmesi de zorunlu  olacak. Bu şekilde tüketici  taahhütnameye ilişkin her ayrıntıyı bilecek. 
 
Süresinden önce aboneliğin feshedilmesi 
 
    Yeni düzenleme ile taahhütlü aboneliğini süresinden önce fesheden  tüketicilerden talep edilecek bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe  kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin  tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı olacak. Tüketicinin yerleşim  yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde  aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, tüketici, herhangi  bir bedel ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilecek. 
 
Hizmet sağlayıcı, taahhüt kapsamında verilen malın ayıbından sorumlu  tutulacak. 
 
Bir yıl içinde ödeme tutarına itiraz edilebilecek 
 
  Düzenleme ile tüketiciler abonelik süresince ödeme bildiriminin  ayrıntılarına ücret ödemeksizin erişebilecek. Ödeme bildiriminin tüketiciye son  ödeme tarihinden en az 7 gün önce gönderilecek, ödeme bildiriminin gönderilmesine  ilişkin masraflar ise tüketiciden talep edilemeyecek. 
 
 Tüketiciler ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu  gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ödeme  bildirimine itiraz edebilecek. 
 
Tüketici istediği zaman sözleşmeyi feshedebilecek 
 
 Öte yandan, tüketiciler istediği zaman abonelik sözleşmesini feshetme  hakkına sahip olacak. Aboneliğe son verme isteği süresi içinde yerine  getirilmezse, abonelikten faydalanılmış olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel  talep edilemeyecek ve sözleşmenin feshi, sözleşmenin kurulmasından daha ağır  şartlara bağlanamayacak. 
 
   Abonelik sözleşmesini fesheden tüketicilere yapılacak bedel iadesi,  fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren 15 gün içinde  gerçekleştirilecek. Hizmet bedelini sonradan ödeyen tüketicilere fesih  bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren 10 gün içinde son bir fatura  gönderilerek borçları konusunda bilgilenmeleri sağlanacak.