Taşeron işçiye emekliliğe kadar iş garantisi

Taşeron işçiye emekliliğe kadar iş garantisi

Taşeron işçiye "kadro" müjdesinin ardından şimdi de "emekliliğe kadar iş garantisi" müjdesi geldi.

Taşeron işçi düzenlemesinin ayrıntıları netleşti. Buna göre 3’er yıllık sözleşme imzalayan işçi, devlet memurluğuna aykırı davranışta bulunmadıkça emekli oluncaya kadar çalışabilecek. Sözleşme için ‘emekli olmamış ve 65 yaşını aşmamış olmak’ yeterli sayılacak.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 720 bin taşeron işçiye verdiği kamuda kadro müjdesinin tüm detayları netleşti. Yeni düzenlemeye göre kamuda çalışan yaklaşık 720 bin taşeron işçi, 3’er yıllık sözleşme imzalayacak. Kadroya alınan taşeron işçiler emekli oluncaya kadar çalışma garantisi elde edecek. Yani taşeron işçinin çalışma süresi sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almaya hak kazanılan tarihe kadar olacak. Taşeron işçilerin yalnızca devlet memurluğu ile bağdaşmayan suçlar işleme durumunda işten çıkartılacak. Eski düzenlemede ise 3 yıllık sözleşme yenileme döneminde taşeron işçinin işten çıkarılma durumu vardı.
 
Ayrıca taşeron işçilerin kadroya alınmasında 65 yaşını doldurmamış olmak ve emekli olmamak şartı aranacak. Eski düzenlemede 35 yaş üzerinde taşeron işçi kamuda kadroya geçemiyordu. Ayrıca yazılı ve sözlü sınavdan geçenler için ayrı ayrı ‘pozisyon vizesi’ verilecek. Dolayısıyla yer değiştirme olmayacak. ‘Özel sözleşmeli personel’ modelinde çalıştırılanlar devlette 4-C’lilerin haklarından yararlanacaklar. İşte Maliye Bakanlığı’nın uygulamayı planladığı düzenlemenin detayları:
 
Taşeron işçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine tabi olmayacak. Yeni bir sözleşmeli personel çalıştırılma modeli olacak. Bu modelde personelin seçiminde aranacak şartlar ve uygulanacak sınav, ödenecek ücret, üç yılı geçmemek üzere yapılacak sözleşme süreleri, sözleşme usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlar Kurulutarafından belirlenecek.
 
HANGİ KAMU KURUMLARINI KAPSAYACAK ?
 
Taşeron işçi düzenlemesi, Genel ve özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli idareler, İl özel idareleri ve belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları kapsayacak.
 
HANGİ İŞLERİ  KAPSAYACAK ?
 
Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili kanunlar kapsamında ve asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulduğu ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında’ yer alan asıl ve yardımcı işleri kapsayacak, Süreklilik arz eden ve 12 ay süren hizmetlere ilişkin işler ile ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği işleri kapsayacak.
 
KİMLERİ KAPSAYACAK, HANGİ KOŞULLAR ARANACAK?
 
- Kurum ve iş açısından kapsamda olunan kurumlarda çalışanları,
 
- Tasarının TBMM’ye sevk edildiği tarih itibarıyla çalışanları,
 
- Kapsamdaki idarelerde 1 Kasım itibarıyla da çalışanları,
 
- Yaş hariç devlet memurluğuna atanmak için öngörülen genel şartları taşıyanları,
 
- Emekli aylığı almaya hak kazanmamış olanları,
 
- 65 yaşını doldurmamış olanları,
 
- Haftalık çalışma saatinin tamamında idareye ait işyerlerinde çalışanları,
 
- Dava açma dahil her türlü haklarından feragat etmiş olanları,
 
- Yapılacak yazılı ve veya sözlü sınavda başarılı olanları,
 
- Devletin güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla ilgili olarak hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunmayanları kapsayacak.
 
- Özel Sözleşmeli Personel unvanlı pozisyona atanacak.
 
- İhale hak edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birimde istihdam edilecek.
 
- Bu istihdamın usul ve esasları ile haklar ve yükümlülüklere ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla düzenleme yapılacak.
 
- Sözleşme dönemi üçer yıllık periyotlar olarak düzenlenecek.
 
- Sosyal güvenlik yönünden 4/a’lı olacak.
 
- Memur sendikaları kapsamında toplu sözleşme hakkı bulunacak
 
-1/1/2016 tarihi itibarıyla ihale sözleşmesine göre ödenmekte olan ücret ve diğer mali haklar esas alınacak.
 
- 1/1/2016 tarihi itibarıyla mevcut mali hakları, atandığı tarihe kadarki dönemde ‘sözleşmeli personel ücretinde meydana gelen artış oranı’ kadar artırılarak güncellenecek.
 
- 4/B’li sözleşmeli personelin yararlandığı sosyal haklardan (aile ve yiyecek yardımları) aynen yararlanacak.
 
- İhale sözleşmesine göre, varsa fazla mesai ücreti ile sosyal hakları dikkate alınmayacak.
 
KAMUDA İSTİHDAM SÜRECİ NASIL  İŞLEYECEK ?
 
Düzenlemeden itibaren otuz gün içinde çalışılan idareye yazılı olarak başvuracaklar. Başvuru süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde idare, başvuruyu inceleyip, şartları taşıyıp taşımadığını tespit edecek. Tespiti izleyen üç ay içinde Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine atanacaklar için Maliye Bakanlığınca pozisyon ve isim vizesi, mahalli idarelerin şirketlerinde istihdam edilecekler için ise İçişleri Bakanlığınca isim vizesi yapılacak. Vize işlemi yapılanların bu süreyi izleyen iki ay içinde idarelerince yazılı ve / veya sözlü sınava tabi tutulacaklar. Yapılan sınavlarda başarılı olanların bir ay içinde vize edilen pozisyonlara atanacaklar.
 
- Yer değiştirme imkanı verilmeyecek.
 
- Bu madde kapsamında yer alan kamu idarelerinde personel çalıştırmasına dayalı yeni hizmet alımı yapılamayacak.
 
- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına imkan sağlayan mevzuat hükümleri yürürlükten kaldırılacak.
 
BELEDİYELER, İL ÖZEL İDARELERİ VE BAĞLI KURULUŞLAR
 
Halen mahalli idarelerde alt işveren işçisi olarak çalışanlar mahalli idarelere ait şirketlerde işçi olarak istihdam edilecek. Mahalli idarelerin mevcut şirketlerinde çalışanlar aynen çalışmaya devam edecek. Bu şirketlere, personel çalıştırılmasına dayalı işler kapsamında verilecek işler 4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesinde öngörülen limit ve şartlara tabi olmadan doğrudan temin yöntemiyle yapılacak.
 
GEÇİŞ SÜRECİ SONUNDA İHALELER FESHEDİLECEK
 
- Kamuya geçişte ilgili ihaleler öngörülen geçiş sürecinin sonunda feshedilecek.
 
- Fesih dolayısıyla uğranılacak zarar tazmin edilecek (İhale sözleşme bedelinin gerçekleştirilen kısmıyla sözleşme bedelinin %80’i arasındaki farkın %5’i kadar)
 
- Çalışma süresi, sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almaya hak kazanılan tarihe kadar olacak.
 
- Kişisel şartları taşımadığı için kamuya geçişi yapılamayanların, sözleşmenin sona erdiği tarihten sonra hakları ödenmek suretiyle işlerine son verilecek.
 
- Hizmet alım sözleşmeleri kapsamında kıdem tazminatına esas olacak süreler, iş sonu tazminatına ilişkin süreler ile izin sürelerinde dikkate alınacak.
 
- Herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar otomatik iptal edilecek.