İhracatçılar için yeni karar

İhracatçılar için yeni karar
Güncelleme:

Türkiye İhracatçılar Meclisi yıllık aidatlarını zamanında ödemeyen hizmet ihracatçılarının üyeliklerinin her yıl aralık ayı sonunda askıya alınması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, TİM genel kurul toplantılarına ilişkin hükümde değişikliğe gidilirken, seçimli genel kurul toplantılarının otuz üyeden az olmamak kaydıyla "hazirun cetvelinde" yer alan üye sayısının en az beşte biri ile yapılması zorunlu olacak.

YENİ HÜKÜMLER BELİRLENDİ

- TİM aidatlarına ilişkin hükümler de düzenlendi. Buna göre, giriş aidatı, mal ihracatında 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50'sinden, hizmet ihracatında da 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bunun 20 katı arasında belirlenen tutardan fazla olamayacak.

- Yıllık aidat ise mal ihracatında 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50'sinden, hizmet ihracatında da 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bunun 20 katı arasında belirlenen tutardan fazla belirlenemeyecek.

- Hizmet ihracatçıları birliklerinde yıllık aidat her yılbaşında tahakkuk edecek ve şubat ayı sonuna kadar tahsil edilecek.

- Yıllık aidatlarını zamanında ödemeyen hizmet ihracatçılarının üyelikleri her yıl aralık ayı sonunda askıya alınacak, durum üyeye tebliğ edilecek ve devam eden yıllar için yıllık aidat tahakkuk ettirilmeyecek.

- Üyeliği askıda olanlar, başka birliklere üye olamayacak, tanınan haklardan ve hizmetlerden yararlanamayacak. Üyenin talebi üzerine, cari yıl ve önceki aidat borcu tahsil edilerek üyelik aktif hale getirilecek.

TAZMİNATLARA İLİŞKİN GÖSTERGELER ARTIRILDI

Öte yandan, Bakanlığın, "Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, personel ödenen lisan, yüksek lisans ve doktora tazminatına ilişkin gösterge rakamlar yükseltildi.

Buna göre, daimi hizmet sözleşmeli personel ile belirli süreli hizmet sözleşmeli personele, yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavında A düzeyinde puan alanlara "5346", B düzeyinde puan alanlara "3529", C düzeyinde puan alanlara "1765" gösterge rakamlarının devlet memurlarına uygulanan maaş katsayısı ile çarpılmak suretiyle, belge ibraz tarihini takip eden ayın ilk gününden itibaren bildiği her bir yabancı dil için ayrı ayrı brüt lisan tazminatı ödenecek.

Daimi hizmet sözleşmeli personel ile belirli süreli hizmet sözleşmeli personelden, eğitim alanı TİM/birliğin görev ve faaliyetleriyle doğrudan ilgili olmak kaydıyla, doktora programını tamamlayanlara "5346", yüksek lisans programını tamamlayanlara "3529" gösterge rakamlarının devlet memurlarına uygulanan maaş katsayısı ile çarpılmak suretiyle, belge ibraz tarihini takip eden ayın ilk gününden itibaren tazminat verilecek.

Genel sekreter ve yardımcılarına, genel sekreterliğin bulunduğu coğrafi bölge ve şehir gözetilmek suretiyle devlet memurları için uygulanan cari memur maaş katsayısının "28332" gösterge rakamı ile çarpılmasıyla elde edilecek tutardan fazla olmamak kaydıyla aylık makam tazminatı ödenecek.