Milyonlarca memuru ilgilendiren değişiklik!

Milyonlarca memuru ilgilendiren değişiklik!
Güncelleme:

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne yeni madde ihdasları yapıldı.

Teklife eklenen yeni maddelere göre, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile çerçeve sözleşme yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın bankanın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenecek.

Bu sayede, ödeme hizmeti sağlayıcıları ile ödeme hizmeti kullanıcıları arasındaki sözleşme ilişkisinin uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla mesafeli olarak da kurulabilmesinin ve fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan bankanın yazılı şeklin yerine geçeceğini belirlediği günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de kullanılabilmesinin önünün açılması amaçlanıyor.

Sermaye Piyasası Kanununda yapılan düzenlemeye göre, yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkiler, yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenecek. Buna ilişkin usul ve esaslar kurul tarafından belirlenecek.

Böylelikle, MASAK mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla müşterilerle ilk defa sözleşme ilişkisi kurulması esnasında potansiyel müşterilerle yüz yüze gelme ihtiyacı ortadan kaldırılacak ve sürecin dijital ortamda başlayıp dijital ortamda sonlanması salanacak.

Nüfus Hizmetleri Kanunundaki düzenlemeyle Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin yatırımcılarla aralarında akdedilecek sözleşmelerin, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları ile ödeme hizmeti kullanıcıları arasındaki sözleşmelerin, uzaktan iletişim araçlarıyla da kurulabilmesinin kolaylaştırılması için İçişleri Bakanlığının kimlik verileri, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleriyle Ödeme me ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları ile paylaşabilmesi amaçlanıyor.

Kamu görevlilerine ilişkin düzenleme

Kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananların, görevden alınmaları veya görevlerinin sona ermesi halinde tabi olacakları hükümler yeniden belirlendi.

Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.

Görevden alınan veya görevleri sona erenlerin, yöneticilik yaptıkları dışındaki kuramlara atanabilmeleri mümkün olabilecek.

Müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarının tercihi ise atanacakları kurumların kadro/pozisyon ve teşkilat yapısı göz önünde bulundurularak takdir edilecek.

Bakanlık müşaviri, müşavir veya danışman atananlar üst yöneticileri tarafından izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilecek.

Dahiliye Memurları Kanununda yer alan ve vilayet teşkilatındaki derece ve sınıfları gösteren tabloya göre ikinci derecede bulunan ve üst kademe kamu yöneticileri arasında yer alan il valilerinin görevden alınmaları durumunda kariyerlerine uygun olarak "vali-mülkiye başmüfettişi" unvanlı kadrolara atanmaları öngörülüyor.

Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanlar, görevden alınmaları veya görev sürelerinin sona ermesi halinde iki yıl süreyle daha önceki görevine ait ödeme unsurlarından faydalandırılacak. İlgililer, daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara atanmaları durumumda da ödemeden yararlanmaya devam edebilecek. Ancak bahsedilen iki yıllık süre her halükarda ilgililerin müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlık müşaviri kadrolarına atanmalarını izleyen aybaşından itibaren başlayacak.

Değişikliğe göre müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atananlar, derecelerine bakılmaksızın, bu kadro veya pozisyonlara denk kabul edilen 1. dereceli bakanlık müşaviri kadrosuna ait mali ve sosyal hak ve yardımlar ile emeklilik ve diğer özlük haklarından faydalanacak.

Bazı üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon veya görevlerine ait tespit edilmiş bir ek gösterge rakamı bulunmamakla birlikte, bu kadro veya pozisyonların mali ve/veya emeklilik haklarının tespitinde emsal alınmak ya da denk kabul edilmek üzere memur kadroları belirlendi.

Maddenin yürürlükte bulunan halinde, üst kademe kamu yöneticisi olarak açıktan atananlardan, görevden alınanların veya görevi sona erenlerin memuriyetle ilişiklerinin kesilmesi öngörülüyor.

Düzenlemede bu durum genel kural olarak yine benimsenirken istisnai olarak, açıktan atandığı ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanların veya görevleri sona erenlerin, talepte bulunmaları ve bu taleplerinin uygun görülmesi halinde Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık unvanlarına atanabilecek.

Devlet Memurları Kanuna tabi olmayan üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden, müşavir veya bakanlık müşaviri kadrosuna atanmak suretiyle anılan Kanuna tabi hale gelenler için üst kademe kamu yöneticisi olarak geçirilen süreler de dahil kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında geçirdikleri sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile kıdeme bağlı haklarında değerlendirileceği öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis başkan ve başkan yardımcılarının görevden alınmaları halinde müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlık müşaviri kadrolarına atanmaları imkanı sağlanıyor.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici maddeyle, ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden, 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra alınmış veya bu tarihten sonra görevi sona ermiş olan kamu görevlilerinin de talepleri üzerine önceki yöneticilik görevlerinin ilgili olduğu kuruma, kurumun kadro/pozisyon yapısına göre müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilmelerine imkan sağlanıyor.

Kamu görevlileri arasından atanarak ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinde kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanlardan, 9 Temmuz 2018 tarihinden maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan veya görev süresi sona eren kamu görevlilerinin, görevden alınarak veya görevlerinin sona ermesi neticesinde atandıkları kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, önceki üst kademe kamu yöneticiliği görevlerine ait ödeme unsurlarının iki yıl süreyle yararlanmaları amaçlanıyor.

Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya bu sebeplerle görevleri sona erenler bu düzenlemelerden faydalanamayacak.

Kapatılan Başbakanlık kadrolarında bulunan ve diğer kurum ve kuruluşlara nakledilen personelin mali haklarının korunması için düzenleme yapılacak.

Bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, şahsa bağlı yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunup, bu görevleri 9 Temmuz 2020'da sona eren müfettiş, kariyer uzman, mühendis, öğretmen, araştırmacı gibi kadro veya pozisyonlara atanacakların hakları yeniden düzenlenecek. Bu personelin görevlerinin sona ereceği tarih kaldırılacak.