Beyaz Toroslar yine moda oldu !

Beyaz Toroslar yine moda oldu !

Davutoğlu'nun Beyaz Toroslar'la ilgili sözleri gözden düşmüş araçların fiyatlarını uçurdu.

Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu­’nun Di­yar­ba­kı­r’­da se­çim ko­nuş­ma­sın­da baş­lat­tı­ğı ve di­ğer si­ya­si par­ti li­der­le­ri­nin de ka­tıl­ma­sı ile bü­yü­yen, “Be­yaz To­ros” tar­tış­ma­sı hur­da­cı­lar ile mo­di­fi­ye­ci­le­rin işi­ne ya­ra­dı. Da­ha ön­ce kim­se­nin yü­zü­ne bak­ma­dı­ğı To­ros mar­ka oto­mo­bil­le­re il­gi bir­den ar­tar­ten, 3 bin li­ra­ya hur­da ola­rak alı­nan To­ros oto­mo­bil­ler ba­kım­dan ge­çi­ri­lip mo­di­fi­ye edil­me­si­nin ar­dın­dan 20 bin li­ra­dan alı­cı bul­ma­ya baş­la­dı.

Sözcü'den Aydın Demir'in haberine göre genç­ler ara­sın­da yay­gın­la­şan mo­da­ya gö­re hur­da ha­lin­de­ki To­ros araç­lar ön­ce mo­tor ba­kı­mın­dan ge­çi­ri­li­yor, ar­dın­dan ise mo­di­fi­ye­ci­ye tes­lim edi­li­yor.10-15 gün sü­ren ba­kım iş­le­mi­nin ar­dın­dan sa­hi­bi­ne tes­lim edi­len To­ros araç­lar cad­de ve so­kak­lar­da hız de­ne­me­sin­de de kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı.

İki­tel­li Sa­na­yi Si­te­si­’n­de araç ta­mir atöl­ye­si bu­lu­nan Ser­kan Şa­hin, Da­vu­toğ­lu­’nun açık­la­ma­sı­nın hur­da­ya çık­mış To­ros araç pi­ya­sa­sı­nı can­lan­dır­dı­ğı­nı söy­le­di.

YENİ BİR AKIM BAŞLADI

Son gün­ler­de genç­le­rin hur­da To­ros araç­la­rı ta­mir ve mo­di­fi­ye için dük­ka­nı­na ge­tir­me­ye baş­la­dı­ğı­nı kay­de­den Ser­kan Şa­hin şöyle konuştu:

“A­raç­lar es­ki ol­du­ğu için mo­tor ve di­ğer tek­nik ak­sa­mı­nın ta­mir ve ba­kı­mı da yük­sek olu­yor. Bu­nun ya­nın­da bir ara­cın mo­di­fi­ye maf­ra­fı da 7 ile 10 bin li­ra ara­sın­da de­ği­şi­yor. Bu araç­la­rı ge­ti­ren­ler mas­raf­tan ka­çın­mı­yor. Ye­ni bir mo­da akı­mı baş­la­mış du­rum­da.To­ros mar­ka araç sa­hi­bi olan­la­rın sa­hi­bi mo­da­dan do­la­yı her ge­çen gün ar­tı­yor.”

Mer­si­n’­de in­şaat işiy­le uğ­ra­şan Bes­ta­mi Eki­ci, To­ros mar­ka araç­la­ra öte­den be­ri il­gi­si­nin ol­du­ğu­nu, an­cak Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu­’nun açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan baş­la­yan mo­da­ya uya­rak hur­da­dan To­ros araç sa­tın al­dı­ğı­nı, ara­cın ba­kı­mı­nı yap­tır­dık­tan son­ra gün­lük ha­ya­tın­da kul­la­na­ca­ğı­nı kay­det­ti. Eki­ci,”Be­yaz To­ros ar­tık mo­da ol­du” diye ko­nuş­tu.