Erdoğan'ı 2 yıl önce uyarmış, ama...

Erdoğan'ı 2 yıl önce uyarmış, ama...

Genelkurmay eski başkanı emekli Org. Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2 yıl önce uyardığı ancak Erdoğan'ın dikkate almadığı iddia edildi.

Genelkurmay Başkanlığı görevinden ayrılan Necdet Özel, emekliliğinden önce verdiği röportajda, “Bir yemin etmişsiniz. İstediğiniz gibi konuşamıyorsunuz” demişti.

AKP ik­ti­da­rı, bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK ile 2008’de Nor­ve­ç’­in baş­ken­ti Os­lo­’da ma­sa­ya otur­du, Tür­ki­ye, bu gö­rüş­me sü­re­ci­ni, tu­ta­nak­la­rı in­ter­ne­te sız­dı­rı­lın­ca öğ­ren­di. Gö­rüş­me­ye, Tür­ki­ye adı­na dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın özel tem­sil­ci­si sta­tü­süy­le Ha­kan Fi­dan ile MİT Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Afet Gü­ne­ş’­in, bö­lü­cü ör­güt adı­na Zü­be­yir Ay­dar, Sab­ri Ok ve Adem Uzu­n’­un ka­tıl­dı­ğı, Ba­tı­lı bir ül­ke­nin göz­lem­ci sta­tü­süy­le tem­sil­ci gön­der­di­ği or­ta­ya çık­tı.

AKP ik­ti­da­rı, te­rör ör­gü­tü PKK ­ile gö­rüş­me­yi iler­le­yen sü­reç­te, “A­na­lar ağ­la­ma­sı­n” slo­ga­nıy­la sa­hip­len­di. Adı­nı da ön­ce “Mil­li Bir­lik ve Kar­deş­li­k”, son­ra “A­çı­lı­m”, son ola­rak da “Çö­zü­m” sü­re­ci koy­du. Bu dö­nem­de te­rör­le mü­ca­de­le­nin öne­mi­ni bi­len tüm ke­sim­ler, sü­rek­li, “PKK bu sü­reç­te güç­le­ne­cek. Mey­dan te­rö­rist­le­re bı­ra­kı­la­maz. Böl­ge hal­kı PKK’­lı te­rö­rist­le­rin in­sa­fı­na terk edi­le­me­z” uya­rı­sı yap­tı.

GE­NEL­KUR­MA­Y ­DA­ U­YAR­MIŞ…

An­cak bu ke­sim­ler, hem ik­ti­dar söz­cü­le­ri, hem de ik­ti­dar yan­da­şı med­ya ta­ra­fın­dan, “Kan mı is­ti­yor­su­nu­z” suç­la­ma­sıy­la sus­tu­rul­du. Bu dö­nem­de, AKP ik­ti­da­rı­nı PKK ko­nu­sun­da uya­ran ke­sim­ler ara­sın­da Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin de ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. As­ke­ri kay­nak­lar, TSK adı­na uya­rı­yı biz­zat dö­ne­min Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Nec­det Öze­l’­in yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, içe­ri­ği­ne iliş­kin şu bil­gi­yi ver­di:

ÖZE­L’­DE­N ­‘GİZ­Lİ­’ İ­BA­RE­Lİ­ YA­ZI

“Ö­zel Pa­şa, 30 Mart 2014’te­ki ye­rel se­çim­ler­den ön­ce, dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Er­do­ğa­n’­a “Giz­li­” iba­re­li bir ya­zı gön­der­di. Ya­zı­da, bö­lü­cü te­rör ör­gü­tüy­le gö­rüş­me­nin tek ta­raf­lı yü­rü­tül­dü­ğü vur­gu­lan­dı. Ör­gü­tün bu sü­re­ci, si­lah­lı un­sur­la­rı­nı güç­len­dir­mek için kul­lan­dı­ğı, kır­sal­da ol­du­ğu gi­bi mes­kun ma­hal­ler­de de si­ya­si ve si­lah­lı ya­pı­lan­ma­sı­nı ar­tır­dı­ğı, il ve il­çe­le­ri si­lah de­po­su ha­li­ne ge­tir­di­ği ha­tır­la­tıl­dı. İk­ti­dar o dö­nem­de, ye­rel se­çim­ler ile ar­ka­sın­dan ya­pı­la­cak cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ni dü­şü­ne­rek, ge­re­ke­ni yap­ma­dı. Ge­nel­kur­may, o za­man PKK’­nın yap­tı­ğı ey­lem­le­rin in­ter­net si­te­sin­de açık­lı­yor­du.

ÇA­TIŞ­MA­ OR­TA­MI­NA­ HA­ZIR­DI­LAR

Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri, ‘Biz med­ya­da bu ha­ber­le­ri bü­yük oran­da en­gel­li­yo­ruz. Siz de açık­la­ma­sı­nız iyi olu­r’ di­ye­rek bu­nu bi­le en­gel­le­mek is­te­di. An­cak ko­mu­tan, bu is­te­ği ge­ri çe­vir­di. Si­lah­lı Kuv­vet­ler, bu sü­re­cin bir şe­kil­de bi­te­ce­ği­ni bi­li­yor­du. Bu­nun için ken­di­ni ça­tış­ma or­ta­mı­na hep ha­zır tut­tu. As­ker­lik­te, ‘Düş­ma­nın azim ve ka­ra­rı so­na er­di­ril­me­den ye­nil­me­si müm­kün de­ğil­di­r” di­ye bir ku­ral var­dır. Bu sü­reç­te PKK te­rör ör­gü­tü bu açı­dan za­yıf­la­tı­la­ma­mış, böl­ge­de­ki Kürt mil­le­yet­çi­li­ği de art­mış­tır. 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den son­ra ya­şa­nan te­rö­rist sal­dı­rı­lar da, PKK’­nın bu sü­reç­te na­sıl güç­len­di­ği­ni çok açık ola­rak or­ta­ya koy­muş­tur.”