Hızlı kilo vermenin sırrını açıkladı

Hızlı kilo vermenin sırrını açıkladı

Ceyda Düvenci kilolarını kafaya takmayınca kilo vermeye başladı...

36 bedene düşen Ceyda Düvenci, formda kalma sırrını paylaştı. Ünlü oyuncu, “Her şey tamamen psikolojik. Kilolarımı kafama takmamayı öğrenince hızla zayıflamaya başladım” dedi.

Cey­da Dü­ven­ci, ye­ni di­zi pro­je­si için ki­lo ver­di­ği­ni ve 36 be­de­ne düş­tü­ğü­nü açık­la­dı.

Bugün gazetesinden Okan Işık'ın haberine göre for­ma gir­mek için çok özel bir yön­tem kul­lan­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen ün­lü oyun­cu, “Ki­lo­la­rı­mı ka­fa­ma tak­ma­ma­yı öğ­ren­dim. Bu işin ta­ma­men psi­ko­lo­jik ol­du­ğu­nu gör­düm. Faz­la ki­lo­la­rı­mı dü­şün­me­me­ye baş­la­yın­ca da za­yıf­la­ma­ya baş­la­dım. Şim­di her is­te­di­ği­mi yi­yo­ru­m” de­di. Spor yap­ma­yı da ih­mal et­me­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Dü­ven­ci, ne­fes te­ra­pi­si­nin de ha­ya­tın­da öne­mi bir ye­ri ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.   

Di­zi sü­re­le­rin­den şi­ka­yet­çi olan Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu­’nun di­zi­le­re ara ve­re­ce­ği­ni açık­la­ma­sı­nı olum­lu bul­du­ğu­nu be­lir­ten Dü­ven­ci, “İn­şal­lah sö­zün­de du­rur. Ben şu­ an böy­le bü­yük laf­lar ede­cek bir ha­yat stan­dar­dın­da de­ği­lim. Ev­la­dım­la bir ha­yat pla­nım var. Bu an­lam­da ça­lış­ma­ya de­vam et­mek zo­run­da­yım. Sek­tör­de­ki önem­li  oyun­cu­la­rın bu rest­le­ri çek­me­si çok önem­li bu­lu­yo­ru­m” dedi.