Bakanlıktan yeni düzenleme: Bu şartları sağlayan tapuyu alacak

Bakanlıktan yeni düzenleme: Bu şartları sağlayan tapuyu alacak
Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik’te dikkat çeken bir değişiklik yaptı.

Bu yönetmelik genel olarak OSB’lerde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Yönetmeliğin OSB’lerde tapu devrini düzenleyen maddesi değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre, mevzuata uygun olarak yatırım yapan katılımcılar, 10 ile 50 kişi arasında istihdam sağlayıp, üç ay üretim yapmaları koşuluyla tahsisi yapan OSB’den parselin tapusunun kendisine devrini talep edebilecek. Bedelsiz tahsis edilen parselde üretime geçilmeden tapu talep edilmesi halinde ise yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması şartıyla, tapu kütüğünün beyanlar hanesine devir işlemi sırasında şerh konulacak.

Bu şerhte, taşınmazı devralan gerçek veya tüzel kişilerin, devirdeki amaç ve koşullara uymak zorunda oldukları belirtilecek. Bu şerh kaldırılmadığı sürece de taşınmaz hiçbir şekilde başkalarına devredilemeyecek. İpotek edilemeyecek, teminat verilemeyecek. İflas ve konkordato ile diğer ayni ve şahsi haklara da konu edilemeyecek. OSB tarafından yapılan denetim sonucunda şartlara uyulduğunun anlaşılması halinde, ilgili OSB’nin talebi üzerine ve bakanlığın izni ile OSB tarafından tapu kayıtlarından şerh kaldırılacak

Cumhuriyet