Torba yasa Meclis'ten geçti

Torba yasa Meclis'ten geçti

TBMM'de torba kanun tasarısının 80 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, torba tasarı olarak bilinen "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi, İki İl Merkezinin Değiştirilmesi ve Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı"nın maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.

Proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz  araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki ile vakıf üniversitelerine  ilişkin düzenlemeleri de içeren torba tasarının 80 maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda  kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, defin ruhsatını, mevtanın muayenesinden  sonra belediye tabiplerinin yanı sıra toplum sağlığı merkezi tabipleri ve aile hekimleri de verebilecek. Bu ruhsatın yerleşim yeri bazında hangi tabiplerce  verileceğini Türkiye Halk Sağlığı Kurumu belirleyecek.

DSİ Genel Müdürlüğü muhasebe hizmetleri, 5 yıl daha Maliye Bakanlığı personelince yürütülecek.

Karayolları Genel Müdürlüğünce erişme kontrolü uygulanan  karayollarında yapılan, işletilen, işlettirilen, yap-işlet-devret modeli esas  alınarak yaptırılan ve işlettirilen binalar, hizmet tesisleri ve bakım işletme  tesisleri, karayolunun müştemilatı sayılacak. Bu bina ve tesisler, devlet  ormanlarındaysa  Karayolları Genel Müdürlüğüne bedelsiz devredilecek.

Müsadereye konu olmaları nedeniyle kamu hizmetine sunulamayacak olan  ve orman niteliğini kazanan taşınmaz üzerinde bulunan fabrika ya da  ticarethaneler, 49 yıllığına kiraya verilebilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izniyle faaliyet  gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul  öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi 5 vergilendirme dönemi süresince elde  edilen kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Gayrimenkul sahiplerince yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu  sağlamaya yönelik harcamalar doğrudan gider olarak indirilebilecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kredi teminatı sağlayan kurumların,  Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi  yapılmayacak.

Bakanlar Kuruluna, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara  vergi kesintisi yaptırmaya ve belirli şartlar altında farklı kesinti oranları  tespit etmeye ilişkin yetki verilecek.

Değerli kağıtlar tanımı yenileniyor

Değerli Kağıtlar Kanunu'nda yer alan değerli kağıtlar tanımına  elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde  oluşturulan belgeler de dahil ediliyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi sınırları içerisinde, düzenlemenin  yürürlüğe girdiği tarihten önce Gecekondu Kanunu'na göre ilgili idarelerce  yapılan arsa veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi halinde, arsa veya  konut tahsisi için ödenen bedeller en geç 3 ay içerisinde faiziyle hak  sahiplerine veya mirasçılarına ödenecek. Hak sahipleri, bunun dışında ilgili  idareden herhangi bir hak, bedel ve tazminat talep edemeyecek.

Arsa veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi nedenleriyle  arsa veya konutların adlarına tescili, bedel veya tazminat ve benzeri taleplerle  açılan ve henüz kesinleşmeyen her türlü davalarda da bu hüküm uygulanacak.  Reddedilen davaların yargılama giderleri davalı idare tarafından ödenecek.

Merkez Bankasına, iki imza taşımak  koşuluyla reeskonta ve avansa kabul edilecek ticari senet ve vesikaların  türlerini, uygulamayla ilgili diğer konuları düzenleme yetkisi verilecek.  Verilecek kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri para  politikası ilkeleri göz önünde tutularak, Merkez Bankasınca belirlenecek.

Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin  aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle  sınırlı olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarak seçecek.

Yapılan denetimler sonucunda faaliyet izninin kaldırılmasını  gerektiren durumlar tespit edilen vakıf yüksek öğretim kurumları ile kurucu  vakıflarına kayyum atanan vakıf yükseköğretim kurumlarının faaliyet izni, YÖK'ün  teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile kaldırılacak.

Bu durum, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun kuruluş kanununun  yürürlükten kaldırılmasının sağlanması için YÖK tarafından Milli Eğitim  Bakanlığına bildirilecek.

Bu şekilde faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarında  kayıtlı öğrenciler, YÖK tarafından garantör üniversiteye veya belirlenecek bir  devlet üniversitesine intikal ettirilecek.

Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarının mal varlığı,  Türk Medeni Kanunu'nun resmi tasfiye hükümlerine göre tasfiye edilecek. Resmi  tasfiye süreci, Maliye Bakanlığı ve YÖK tarafından başlatılacak. Yetkili ve  görevli mahkemece Maliye Bakanlığı ve YÖK'ün birer temsilcisi tasfiye memuru  olarak atanacak. Tasfiye gideri, tasfiye olunan vakıf yükseköğretim kurumunun mal  varlığından karşılanacak. Tasfiye işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan  muaf olacak.

Tasfiye memurları, yaptıkları işlemler nedeniyle görevinin gereklerine  açıkça aykırı davrandıklarının ceza mahkemesi kararıyla tespit edilmesi dışında  mali ve idari yönden sorumlu tutulamayacak.

Düzenlemeye göre, tasfiye süresince vakıf yükseköğretim kurumu  aleyhine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı verilemeyecek. İhtiyati tedbir  ve ihtiyati haciz dahil her türlü icra takibatı duracak ve yeni icra takibi  yapılamayacak. Varsa vakıf yükseköğretim kurumu hesaplarına konulan ihtiyati  tedbir, ihtiyati haciz, hacizler ile blokeler kalkacak. Tasfiye süresi boyunca  zaman aşımı süresi işlemeyecek. Tasfiye sonucunda kalan mal varlığı kurucu vakfa  geçecek.

Mütevelli heyetinin görevi sona erecek

Öğrencilerin nakledildiği yükseköğretim kurumları, faaliyet izni  kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun borçlarından dolayı sorumlu  tutulamayacak.

Kurucu vakıflarına kayyum tayin edilen veya faaliyet izni kaldırılan  vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyet başkanı ve üyeleri ile tüm  yöneticilerinin görevleri kendiliğinden sona erecek. Bu vakıf yükseköğretim  kurumunda çalışan akademik ve diğer personelin hizmet sözleşmeleri hakkında İş  Kanunu hükümleri uygulanacak.

Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici olarak  durdurulması halinde, durdurulma süresince kurumun idaresi, eğitim ve öğretimi  sürdürmek veya tamamlamak üzere YÖK tarafından garantör üniversiteye veya  belirlenecek bir devlet yükseköğretim kurumuna verilecek. Bu vakıf yükseköğretim  kurumunun kurucu vakfının üyeleri ve tüm yöneticilerinin görevleri, faaliyet  iznini geçici olarak durdurulması kararı ile sona erecek. Bu kurucu vakfa YÖK ile  Vakıflar Genel Müdürlüğünün talebi üzerine yetkili mahkemece kayyum atanacak.

Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması süresi boyunca vakıf  yükseköğretim kurumu aleyhine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı  verilemeyecek, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz dahil her türlü icra takibi  duracak ve yeni icra takibi yapılamayacak. Varsa vakıf yükseköğretim kurumu  hesaplarına konulan ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, hacizler ile blokeler  kalkacak. Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması süresi boyunca zaman aşımı  süresi işlemeyecek.

Düzenleme kapsamına giren vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim  öğretim ücretlerinin belirlenmesine, öğrencilerin nakline, eğitim öğretimin ve  diğer işlemlerin aksamadan yürütülmesine ilişkin her türlü tedbirleri almaya ve  düzenleme yapmaya YÖK yetkili olacak.

İstanbul'da Engelsiz Eğitim Vakfınca İstanbul Kent Üniversitesi adı  altında bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Kültür varlıklarının onarımı

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit  alanlarında, İmar Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamına giren ruhsata tabi olmayan  tadilat ve tamiratları, kültür varlıkları yönünden bünyesinde koruma, uygulama ve  denetim büroları kurulan yerlerde yetkili idarelerden, bu büroların olmadığı  yerlerde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinden, tabiat varlıkları ve doğal sit  alanları yönünden ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin almadan ya da  izne aykırı yapanlar veya yaptıranlar, 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para  cezası ile cezalandırılacak.
  
Kültür ve Turizm Bakanlığı, alan başkanlarını atayacak ve maaşlarını  ödeyecek.

Düzenlemenin yasalaştığı tarihte görev yapan alan başkanları, danışma  kurulu üyeleri, eş güdüm ve denetleme kurulu üyelerinin görevleri sona erecek. Bu  kişilerin yerine en geç 6 ay içinde bakanlıkça görevlendirme yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına yönetim planını hazırlama veya  hazırlattırma konusunda yetki verilecek.

Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan her türlü proje ve uygulamalarda,  bu düzenlemeyle koruma, uygulama ve denetim bürolarına verilen görev ve yetkiler  Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri tarafından kullanılacak.

Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak, kesintiye  uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, özel mülkiyette  bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı, restorasyonuna  yönelik proje ve uygulama işleri, maliklerinin ve diğer ilgililerin muvafakatı  aranmadan, bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilebilecek.  Bu kapsamda yürütülen proje ve uygulama işlerinden bir mali yıl içinde  tamamlanması mümkün olmayanlar için 4 yılı geçmemek üzere gelecek yıllara yaygın  yüklenmeye girişilebilecek.

Belediyelerin bizzat kendileri veya sermayesinin tamamı belediyeye ait  şirketler tarafından kurulacak elektronik denetleme sistemlerinden elde edilen  gelirlerin yüzde 30'unu belediyeler alabilecek. Bu sistemin belediyeler  tarafından üçüncü kişilere gelir paylaşımı şeklinde ihale edilmesi halinde,  sistemin yatırım maliyetine kadar bu gelirin yüzde 30'unu, yatırım maliyetinden  sonra ise yüzde 15'ini alabilecek.

Düzenlemeyle, Kamulaştırma Kanunu'nun satın almaya ilişkin  hükümlerinde de değişiklik içeriyor.

Buna göre, malik veya yetkili temsilcisi ile kamulaştırılacak taşınmaz  için komisyonla arasında tutanak düzenlecek. Tutanakta, malikin kimlik  bilgilerine ve taşınmazların tapuda tesciline veya terkinine dair kabul beyanları  yer alacak.

Güvenlik gerekçeli tahsis

İçişleri Bakanlığının güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu kamu kurum  ve kuruluşları, belediyeler ve İl Özel İdareleri dahil mahalli idareler ve diğer  kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak veya irtifak hakları Bakanlar  Kurulu kararıyla Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığına tahsis edilecek.

Taşınmazın bedeli, tescil işleminden itibaren 60 gün içinde  valiliklerce tespit edilecek. Bedele ilişkin itirazlar Danıştaya yapılacak.  İtirazlar tescil işlemini durdurmayacak. Mahkemelerce ihtiyati tedbir ve  yürütmenin durdurulması kararları verilemeyecek. Bu taşınmazlara ilişkin ihtiyaç  duyulan imar planı değişiklikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen  yapılacak veya yaptırılacak.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle; yatırım teşvik  belgesi kapsamında bulunan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen  ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilmeyen KDV'nin, gelecek yıl  talep edilmesi halinde iade edilmesini öngören "stratejik yatırım" olma şartı  kaldırılacak. 500 milyon lira tutarındaki asgari yatırım şartı 50 milyon liraya  indirilecek, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda belirtilen tutarın iki katına kadar  artırılması konusunda da Bakanlar Kuruluna yetki verilecek.

UMREK kurulacak

Maden Kanunu'na eklenen maddeyle; Maden İşleri Genel Müdürlüğünün  sorumluluğu ve koordinasyonunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde  "Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası" kurulacak.

Bilgi Bankası; maden arayacak, araştıracak, kamu ve özel sektör  tarafından üretilen yer bilimleri verileri, sondajlara ait karot, kırıntı, el  örneği ve benzer numuneler ile harita, kesit, stratigrafi ve benzeri dokümanları  arşivleyecek, yayımlayacak ve kullanıcıların hizmetine sunacak.

Kısa adı UMREK olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu  kurulacak. UMREK'in mali işleri dahil her türlü sekretarya hizmetleri Maden  İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. UMREK eğitim, sertifika, aidat,  yayın ve diğer faaliyetlerinden gelir elde edebilecek ve görevini yerine  getirirken bağımsız olacak.

Devlet üniversiteleri ile Sağlık Bakanlığı arasında iş birliği

Tasarı, devlet üniversiteleri ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı  kuruluşları arasında yürütülen iş birliği ve birlikte kullanım protokollerinin  uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar ve sorunlar çerçevesinde düzenleme  yapıyor.

İlgili üniversite ve özel hastanenin yetkili makamları arasında iş  birliği protokolü imzalanacak, Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün onayıyla uygulamaya  konulacak. İş birliği yapılan özel hastane, üniversite için sağlık uygulama ve  araştırma merkezi kabul edilecek. Burada fiilen görev yapacak olan üniversite  öğretim elemanları, ilgili dekan ve hastane yöneticisinin talebi üzerine rektör  tarafından görevlendirilecek. Görevlendirilen üniversite personeline kendi  mevzuatı uygulanacak.

Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye  hesapları, sadece birlikte kullanılan birimlerle sınırlı olmak, birlikte  kullanıma geçildikten sonraki tasarruflara etkili olmamak şartıyla  birleştirilecek. Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde görevli öğretim  elemanları dahil tüm personel, ihtiyaç duyulan tıbbi ve bilimsel danışmanlık,  nöbet, konsültasyon ve diğer sağlık hizmetlerini yerine getirecek. Nöbet tutan  öğretim üyelerine nöbet ücretleri ödenecek.

Tıp veya Diş Hekimliği Fakültesi bulunan ancak Sağlık Uygulama ve  Araştırma Merkezi bulunmayan veya bu merkezde yeterli kapasite ve eğitim  altyapısı bulunmayan vakıf üniversiteleri, tıp ve diş hekimliğinde lisans  eğitimi, tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi ile araştırma  faaliyetleri için yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunan özel hastaneler  ile bütçeleri ayrı olmak şartıyla iş birliği yapabilecek.

Mecburi hizmetten muafiyet

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında tabiplik  veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan tıp doktorları, 6 ay içinde Türkiye'ye  dönmek ve en az 3 yıl süreyle Türkiye'de fiilen çalışmak şartıyla mecburi  hizmetten muaf olacak.

Yurt dışında görev yapan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru  akademisyenler, Türkiye'de en az 3 yıl süreyle fiilen akademik kadroda çalışmak  kaydıyla mecburi hizmetten muaf tutulacak.

Aile hekimleri asgari 8 saat nöbet tutmayacak

Aile hekimlerinin asgari 8 saat nöbet tutma mecburiyeti kaldırılacak.  Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, belirtilen yerlerde haftalık  çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet verilecek.

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması,  Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun  çerçevesinde, idare, yüklenicinin sözleşme kapsamına giren faaliyetlerini bütün  aşamalarda denetleyebileceği gibi denetletebilecek.

Tasarıyla Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık  Personeli Çalıştırılması ile Bazı KHK'larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  hükümlerine göre çalışan sözleşmeli personelden kadroya geçenler sebebiyle iptal  edilmiş sayılan 10 bin 827 pozisyonun yeniden kullanımına ve bu suretle eleman  temininde güçlük çekilen yerlerde toplam 22 bine kadar personelin istihdamına  imkan getiriliyor.

Uygulama imar planlarında umumi  hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle, mülkiyet hakkının özüne  dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, uygulama  imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yılda imar programları veya  uygulamaları yapılacak.

Bu taşınmazlar kamulaştırılacak veya mülkiyet hakkının kullanılmasına  engel teşkil edecek kısıtlılığı ortadan kaldıracak şekilde imar planı değişikliği  yapılacak, yaptırılacak.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'da  yapılması öngörülen değişiklikle; ön inceleme, disiplin soruşturması, diğer idari  soruşturmaları yapmakla görevlendirilenler ile teftiş veya denetim elemanlarının  bu görevleriyle ilgili olarak yaptıkları işlemlerden, yürüttükleri  faaliyetlerden, düzenledikleri raporlar ile görüş yazılarında belirttikleri  kanaatlerinden veya kanunla verilen yetkilere dayanarak aldıkları tedbirlerden  dolayı kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hallerinde idare aleyhine  tazminat davası açılabilecek.

Ancak bu görevlilerin suç sayılan eylemleri; kin, garez, hatır, baskı  veya telkinle kanaati oluşturduğu, değiştirdiği, yargı ya da disiplin kurulu  kararıyla tespit edilirse, idare ödediği tazminatı görevliye rücu edebilecek.

Bu hükümler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görülmekte  olan davalar, kesinleşmemiş hükümler, temyiz veya karar düzeltme yoluna  gidilmediği için kesinleşen hükümler hakkında da uygulanacak; davaya idare  aleyhine devam olunacak.

Tasarıyla, özel maksatlı ve özel yapılı gemi, "tipleri ve evsafları  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenen, özel bir  amaçla işletilen ve bu amaçla donatılan, yüzme özelliği bulunan deniz araçları"  şeklinde tanımlanıyor.

Tescil edilmesi gereken deniz araçları arasında bulunmamasına rağmen  Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilmiş olan gemi, yat, özel maksatlı ve  özel yapılı gemi ile bunlar dışında bulunan her türlü deniz araçlarının malikleri  adına, bu deniz araçları dolayısıyla yararlandıkları vergi, harç veya fon  istisnası ile indirim, muafiyet ve diğer mali hükümlerle ilgili olarak tarhiyat  yapılmayacak, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan, varsa açılmış davalardan  feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek,  tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

Bir yıl erteleme

Turizm tesisleri yapmak üzere kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve  Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1 Ocak 2016-31  Aralık 2016 tarihlerinde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin ve tahsis,  irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm  Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerden Hazine  taşınmazlarını izinsiz kullanmaları nedeniyle tahsil edilmesi gereken  ecrimisillerin ödeme süreleri bir yıl ertelenecek.
  
Ertelenen kira, kesin izin ve tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni  bedelleri ile hasılat paylarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce  tahsil edilenlerin ilgililerince talep edilmesi halinde iade edileceğine ilişkin  hüküm yürürlükten kaldırılıyor.

Şehit eş veya çocukları, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde  ise anne veya babası, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeksizin araç  alabilecek. Aracın 5 yıl sonra satılması halinde bu vergi ödenmeyecek.

Sahibi oldukları taşıtlarla ticari yolcu ve yük taşımacılığı  faaliyetiyle iştigal edenlerin, maliki oldukları taşıtla aynı cinsteki bir  taşıtın bahse konu faaliyette kullanılması amacıyla, düzenlemenin yürürlüğe  girdiği tarihten 30 Haziran 2017'ye kadar ilk iktisabı, Maliye Bakanlığınca  belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ÖTV'den istisna olacak.

Şehir içi ulaşım araçları ile kamyonlara teşvik geliyor

Tasarıyla, trafik yoğunluğu içinde önemli bir paya sahip olan, çok  büyük bir kısmının model yılı ilerlemiş veya yıpranmış olan şehir içi taksi,  dolmuş, minibüs, midibüs, servis, özel halk ve belediye otobüsleri ile ticari yük  taşımacılığında kullanılan kamyon, kamyonet ile tırların yenilenmesine yönelik  düzenleme yapılıyor.

Buna göre, söz konusu araçların, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği  tarihten 30 Haziran 2019'a kadar ilk iktisabı ÖTV'den müstesna olacak.

 Düzenlemeden, ticari yolcu ve yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla  Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunanlar yararlanabilecek. Bu  kapsamda, kendi şahsının veya şirketinin çalışanını veya yükünü taşıyanlar, bu  taşıtların yenilenmesi amacıyla bu istisnadan yararlanamayacak.

Yenilenmeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten  itibaren iki tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme  aktifinden çıkarılması gerekecek. Aksi takdirde yeni alınan taşıta ilişkin  zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler tahsil edilecek.
  
Taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden devri  halinde, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan; ticari yolcu veya yük  taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi halinde ise bu düzenleme hükmünden  yararlanandan ÖTV alınacak.

Elektrikli ve hibrit araçlar teşvik edilecek. Buna göre, elektrikli ve  hibrit araçların piyasaya kazandırılması ve Türkiye pazarında özendirilmesi  amacıyla, bu araçların vergilendirilmesinde farklılaştırma adına vergi  basamaklarında elektrikli motorlar için yeni bir alt birim açılıyor.

Kamu idarelerinin yerine getirdiği faaliyetlerin güvenilir, hızlı,  kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için internet ve data hizmeti  sağlayıcıları ile teknik altyapı kurulum, bakım ve yedekleme ile ilgili  alımların, gelecek yıllara yaygın yüklenme suretiyle gerçekleştirilmesi  amaçlanıyor.

Terör olayları nedeniyle hasar gören bina ve alanlarda, imar planı,  imar uygulaması, altyapı ve üstyapı projeleri, ruhsat ve yapım işleri, Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı tarafından resen yapılacak, yaptırılacak ve onaylanacak.

Bu alanlarda, her tür ve ölçekteki meri imar planı, plan notları ve  plan açıklama raporunda ilgili idarelere verilen görüş bildirme gibi her türlü  görev ve yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçecek. Bu alanlarda yapılacak  uygulamalarda tüm tapu ve kadastro işlemleri ile yıkım ve yapıma ilişkin her  türlü izin ve ruhsat gibi iş ve işlemler de ilgililerin muvafakatı aranmaksızın  bakanlık tarafından resen yapılacak veya yaptırılacak.

Riskli alanların dönüştürülmesi için kullanılacak rezerv yapı  alanlarında gerçekleştirilecek her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri  Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna olacak.

Primlerin 5 puanlık kısmını Hazine karşılayacak

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı  saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve ev  hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde 30 günden eksik prim ödeme gün sayısı  bulunanlar, 30 günden eksik günleri için Genel Sağlık Sigortalısının bakmakla  yükümlü olduğu kişi sayılacak.

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi  adına bağımsız çalışanların; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden  5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmesi için; primlerin  Hazine'nin karşılamadığı kısmının yasal süresi içinde ödenmesi,  sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin  gecikme cezası ve borcunun bulunmaması gerekecek. Ancak bu borçlarını  taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar, bu taksitlendirme veya  yapılandırma işlemleri sırasında bu hükümden yararlanabilecek.

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanların, günün bazı saatlerinde  çalışıp bunun karşılığında ücret alanların ve ev hizmetlerinde çalıştırılanlardan  ay içinde 20 gün ve daha az çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık  sigortası primleri 30 güne tamamlanacak.

Yatırım döneminde yatırıma başlama tarihinden itibaren kurumun diğer  faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli Kurumlar Vergisi uygulatarak  yatırıma katkı tutarını her bir il grubu için yüzde 100'e kadar artırmaya  Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor. Mevcut durumda, Bakanlar Kurulu bu tutarı  yüzde 80'e kadar çıkarma konusunda yetkiliydi.

Ayrıca, her il grubunun yanı sıra bölgesel, büyük ölçekli, stratejik  ve öncelikli yatırımlar konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında  desteklenmesine karar verilen yatırımlar için de Bakanlar Kurulu sıfıra kadar  indirmeye veya yüzde 100'e kadar artırmaya yetkilendiriliyor.

Tasarıyla, vakıflara da yayın lisansı veriliyor. Vakıf kurucuları,  medya hizmet sağlayıcı kuruluş ortağı kabul edilecek.

Radyo ve televizyonlar, aylık brüt ticari iletişim gelirlerinin yüzde  3'ü yerine yüzde 1,5'ini Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) üst kurul payı  olarak ödeyecek.

Tarım arazilerine ilişkin düzenleme yapılıyor

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman  Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım  Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'a eklenen maddeyle, Hazine'ye ait tarım  arazilerinin satın alınmasına ilişkin başvuru süresi bir yıl daha uzatılacak.

Hazine'ye ait tarım arazilerinden belediye ve mücavir alan sınırları  içerisinde kalması nedeniyle satılamayacak olanların belirlenmesinde, bu  düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan belediye ve mücavir alan  sınırları esas alınacak.

2/B alanlarında bulunan taşınmazların satışına ilişkin olarak bu  düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla süresi içinde başvurmayanlara 6  ay, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde  ödemeyenlere 6 ay, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden  ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 6 ay ödeme süresi verilecek.
  
Orman sayılmayan ve tapuda Hazine adına tescil edilen Antalya'nın Aksu  ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 13 bin 322 ada 1 parsel numaralı taşınmazın  ifraz ve imar uygulamasından oluşan 13 bin 322 ada 2 parsel numaralı taşınmak ve  diğer taşınmazlar ile Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan  taşınmazların zilyetleri veya fiili kullanıcıları tespit edilerek kadastrosu  yapılacak.

Bu taşınmazlar, tapu kütüğünün beyanlar hanesine göre kullanıcısı veya  üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilere ya da bunların kanuni ve  akdi haletlerine doğrudan satılacak.

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı  olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı, iş yeri  hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğünün süresi 1 Temmuz  2016'dan 1 Temmuz 2017'ye uzatılıyor.

Temmuz 2009 istatistiğine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan  sendikalar ile bu istatistiğin yayımından sonra 15 Eylül 2012'ye kadar kurulan  işçi sendikalarının, bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde  yapacakları yetki tespit başvuruları, yüzde 1 şartı aranmaksızın Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanlığınca sonuçlandırılacak.

Tasarıyla, Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda düzenleme yapılıyor.

Buna göre, Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki idarelerin döner sermaye  saymanlık hizmetlerini yürüten personele döner sermaye gelirlerinden herhangi bir  ad altında ödeme yapılmayacak.

Personel rotasyona tabi tutulacak

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Spor Genel Müdürlüğünün  taşra teşkilatlarında görev yapan personel, Gençlik ve Spor Bakanlığınca  belirlenecek tüm bölgelerde yer değiştirme suretiyle rotasyona tabi  tutulabilecek.

Tasarıyla, Bakanlar Kurulu; kalkınma planları ile yıllık plan ve  programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, Türkiye'nin gelecekte ortaya  çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, işe bağımlılığı  azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, katma değeri yüksek olan  projeler için Ekonomi Bakanlığınca desteklenmesine karar verilen yatırımlar  konusunda yetkilendiriliyor.

Buna göre, proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen  yatırımlara yüzde 100'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi,  yatırıma katkı oranının yüzde 200'ü geçmemek üzere belirlenebilmesi veya Kurumlar  Vergisi istisnası tanınabilmesi, Gelir Vergisi stopajı teşviki sağlanabilmesi,  Gümrük Vergisi muafiyeti tanınabilmesi, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı  tesisi veya kullanım izni verilmesi konularında Bakanlar Kurulu  yetkilendirilecek.

Bakanlar Kurulu ayrıca; yatırım kapsamında yaratılan yeni istihdam  için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin 10 yıla kadar varan  sürelerde bütçeden karşılanabilmesi, yatırıma ilişkin enerji tüketim  harcamalarının yüzde 50'sine kadarının en fazla 10 yıl süreyle karşılanabilmesi,  nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere asgari ücretin aylık brüt tutarının  20 katına kadar ücret desteği verilebilmesi, yatırım tutarının yüzde 49'unu  geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz ya da yatırımcıya  satış şartıyla yatırıma ortak olunması konularında da yetkilendiriliyor.

Nakit destekler, Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Projenin gerekli kıldığı hallerde, Bakanlar Kurulu kararıyla her türlü  altyapı yatırımı yapılabilecek.

Yatırımların gerçekleştirilmemesi halinde, zamanında tahakkuk  ettirilmemiş vergiler gecikme faiziyle, diğer destekler ise ilgili kanun  çerçevesinde geri alınacak.

Tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen beldelerde içme  ve kullanma suları için alınacak ücret 5 yıl süreyle en düşük tarifenin yüzde  50'sini geçmeyecek.

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türk Standartları  Enstitüsü arasında imzalanan 7 Ağustos 1991 tarihli ikraz anlaşması uyarınca  teknoloji geliştirme projesinde kullanılmak üzere 42,4 milyon dolar tutarındaki  kredi, Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) ikraz edilecek. TSE'nin 39,3 milyon  lira tutarındaki ana para borç tutarı muaccel hale getirilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) ve emniyet teşkilatında görevlerini  yaparken atış, tatbikat veya diğer silahlı yaralanmalar nedeniyle malul olan  vazife ve harp malullerinin de sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her  türlü ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler herhangi bir kısıtlama  getirilmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılanacak.

Tasarının 80 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili  Ayşe Nur Bahçekapılı, birleşime ara verdi. Bahçekapılı, ara sonrasında komisyon  ve hükümetin yerine geçmemesi üzerine birleşimi bugün saat 14.00'de toplanmak  üzere kapattı.

AA