Aile hekimleri artık tahlil yapmayacak !

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin tahlil ve tetkik yapma hakkını elinden aldı.

Aile hekimleri artık tahlil yapmayacak !
A+ A-

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın Ai­le Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­ri­’ne gön­der­di­ği ya­zı­da ar­tık bir­çok tet­kik ve tah­lil ai­le he­kim­le­ri ta­ra­fın­dan is­te­ne­me­ye­cek. Ge­rek­çe ola­rak ‘La­bo­ra­tu­var Bil­gi Ya­zı­lım Sis­te­mi’n­de re­viz­yon ve ça­lış­ma­’ gös­te­ril­di. Has­ta­lar bu ne­den­le ya­pı­la­cak tah­lil­ler için ai­le he­ki­min­den dev­let ve­ya özel has­ta­ne­ye sevk is­te­ye­cek. 

Bugün gazetesinden Nesrullah Sonay'ın haberine göre ye­ni uy­gu­la­may­la böb­rek has­ta­lık­la­rı, kalp, kan­ser, ke­mik has­ta­lık­la­rı, hi­per­tan­si­yon, sa­rı­lık, kan­sız­lık, he­pa­tit, de­mir ek­sik­li­ği, aler­ji ve ro­ma­tiz­ma­ya ka­dar bir­çok has­ta­lık­la­rın tet­ki­ki ai­le he­kim­le­ri ta­ra­fın­dan is­te­ne­me­ye­cek.

Ai­le He­kim­le­ri Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Sek­re­te­ri Lüt­fi Ti­yek­li uy­gu­la­ma­yı eleş­tir­di. Ai­le he­kim­li­ği­nin her ba­kım­dan güç­len­di­ril­me­si­ni is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ti­yek­li, “Ai­le he­kim­li­ği­nin güç­lü ola­bil­me­si için tet­kik, tah­lil vb. im­kan­la­rı­nın da güç­lü ol­ma­sı ge­re­kir. İs­te­yen ai­le he­kim­le­ri­ne bu im­kan­lar sağ­lan­ma­lı­dı­r” de­di.

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Aytun Çıray, Sağlık Bakanlığı’nın pazartesi günü şehir hastaneleri projesi çerçevesinde yeni bir ihale yapacağını söyledi. Çıray, “Şehir hastaneleri projesine ilişkin ihaleler şeffaf bir şekilde yapılmamaktadır. Şirketlere ödenecek paralar ve sözleşmelerin esas unsurlarına ilişkin ayrıntılar kamuoyundan gizlenmektedir. Sağlık Bakanlığı 13 şehir hastanesi ihalesinde 25 yıl için 50 milyar liranın üzerinde bir yükümlülük altına girmiştir” dedi. Çıray, Dubai, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde uygulanan bu modelin, çok büyük kamu zararına neden olduğunu bu iktidarın bilmesi gerektiğini söyledi. 

İŞTE İPTAL EDİLEN TETKİKLER
 
- Ürik asit (Hipertansiyon)
- Alkalen fosfataz (Siroz)
- Dehidrogenaz (Lenfoma)
- Kreatin (Kalp krizi)
- Fosfor (Karaciğer, tiroid)
- Kalsiyum (Kemik hastalığı)
- Magnezyum (Bağırsak)
- Sodyum (Diyabet)
- Potasyum (Hipertansiyon)
- Vitamin B12 (Demir eksikliği)